Alert zabezpieczeń w tray`u, jak usunąć tą ikonkę?!

Pewnego razu moja siostra zainstalowała Video ActiveX Objects i teraz mam migającą ikonkę w trayu(raz jest krzyżyk raz znak zapytania) za wszelkącenęnie moge tego usunąc :frowning: Co mam robić. Mój log wygląda tak:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:37:46, on 2007-11-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

D:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

D:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Piotrek\Moje dokumenty\hijackthis_199\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1C3C4699-B285-475F-BE47-0B26088CE876} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {23B760D6-C98B-450B-9B32-26C7775CDF83} - D:\Program Files\Video Add-on\isfmdl.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {F06E2ABE-3A50-4079-BE25-FC100D9EAA25} - (no file)

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: IE Custom Tools - {70CC76D5-A4EE-4F25-9931-B109A63E298E} - D:\Program Files\Video Add-on\ictmdl.dll

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] D:\WINDOWS\System32\JMRaidTool.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] D:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "D:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = D:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = D:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - D:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {C728DAB8-FDF5-4CD7-89DD-879D25794C77} (KooPlayer Control) - http://www.cctv.com/p2p/tvkoo/cctvplayer.ocx

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{20C750FF-0899-422C-8872-FF69E34E8D50}: NameServer = 208.67.222.222 208.67.220.220

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: wbsys.dll,D:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - D:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - D:\Program Files\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\wbsrv.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - D:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Unknown owner - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe (file missing)

Proszę o pomoc!

Ale co pisze przy tej ikonce?

wygląda to tak a co kilka minut pojawia sie taki oto komunikat jaki widać w dymku. jak najade na tą ikonę nic sie nie pojawia a jak na nią klikne, niezależnie czy prawym czy lewym p. myszy to otwiera ma się jakaś strona w explorerze.

alertsc0.png

Polskiego masz Windowsa - to jakiś robal (virek) Ci się przyplątał

czytałem już o tym wiele osób ma to samo po instalacji video activex objects, skanowałem kompa i nic mi nie znalazło,

Może źle napisałem - razem z tym Activ X weszło coś co chce sie wprowadzić na twój komputer… jakiś darmowy program zabezpieczający przed czymś tam, i pewnie wyświetlający reklamy czy cos… ta ikonka musi mieć swój proces, wystarczy go wyłączyć.

ehh właśnie chodzi o to że raczej nie ma swojego procesu, chyba podałem loga

Może:

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

chybaaa njeeeee

Dlaczego nie? RUNDLL32.EXE uruchamia bibliotekę .DLL jak program, a ta pozycja powtarza się kilka razy, oczywisnie nie jest podana jaka .DLLke uruchomił, w managerze widać jedynie RUNDLL32

wjem co to za proces ale się mylisz, dobra nie ma co czekać na czyjąś pomoc. po prostu cisne formata, już dawno miałem to robić ale zawsze nje mjałem czasu. xd

Na początek usuń rzeczy związane z Video Add-on. Jest parę wpisów w logu.

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym Daj log z ComboFix