Błąd podczas wykonywania optymalizacjii bazy SQL 2005


(Marunde) #1

Podczas próby uruchomienia skryptu optymalizujacego baze MS SQL 2005:

sqlcmd -E -S nazwa_serwera -d master -Q "EXECUTE [dbo].[IndexOptimize] @Databases ='ALL_DATABASES', @FragmentationMedium_LOB = 'INDEX_REORGANIZE_STATISTICS_UPDATE', @FragmentationMedium_NonLOB = 'INDEX_REORGANIZE_STATISTICS_UPDATE', @FragmentationLow_LOB = 'STATISTICS_UPDATE', @FragmentationLow_NonLOB = 'STATISTICS_UPDATE', @FillFactor=95, @StatisticsSample=100 " -b -o D:\optymalizacja.txt

pojawia się błąd:

HResult 0x1FD1, Level 16, State 1

@FragmentationMedium_LOB is not a parameter for procedure IndexOptimize.

Co on oznacza? Uruchamiałem wcześniej: IndexOptimize.sql, CommandExecute.sql oraz DatabaseIntegrityCheck.sql ze strony http://ola.hallengren.com/downloads.html