Do rozkodowania


(Wanis13) #1

kto to rozkoduje jest mistrzem :smiley:

MIICsDCCAhmgAwIBAgIJAM5DrNkXuXZRMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMEUxCzAJBgNV

BAYTAkFVMRMwEQYDVQQIEwpTb21lLVN0YXRlMSEwHwYDVQQKExhJbnRlcm5ldCBX

aWRnaXRzIFB0eSBMdGQwHhcNMDYwMTI3MjAyMTE4WhcNMDYwMjI2MjAyMTE4WjBF

MQswCQYDVQQGEwJBVTETMBEGA1UECBMKU29tZS1TdGF0ZTEhMB8GA1UEChMYSW50

ZXJuZXQgV2lkZ2l0cyBQdHkgTHRkMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB

gQDpDVap26sWrw3t2Q+7nOttPN4VDIvPlk5cf/Py36G11rWk/8hSQQ/Vyjl3mfv3

5hialAT0nWqjZKH+vc9hWNZrj1138kPTLh0JTiEVNkdDXLur85oie1TdDUGu8YLs

4+P8QU1qKn+5bNnO5hx5LsG98qhUHoawGyuD0ufWEUjCAQIDAQABo4GnMIGkMB0G

A1UdDgQWBBRr+oFPp0DoASW0fi36CT28NQu2NzB1BgNVHSMEbjBsgBRr+oFPp0Do

ASW0fi36CT28NQu2N6FJpEcwRTELMAkGA1UEBhMCQVUxEzARBgNVBAgTClNvbWUt

U3RhdGUxITAfBgNVBAoTGEludGVybmV0IFdpZGdpdHMgUHR5IEx0ZIIJAM5DrNkX

uXZRMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAodPt0XBHZFPwLZ7j

qC9TCCbP4EjOkYnt7mKtzwZBxegMc353diF3LqQf0gQMbWXF+KN74f4Pyc3iyxOU

iclZHqwZYIYKLGAQCO1Wv5IbkHuOBEntX/Y6ohsEvDqLBX9zcNJUh3fJhPpfzxmf

ZVnAwQxFD+ml3XOeIrZWjktV9pI=

(Bunio) #2

A co za to dostanę ?

Po za tym nie widzę w tym sensu.


(Myszonus) #3

to nie jest takie trudne.

Autorowi tematu się nudzi więc wymyśla bezsensowne tematy celem zaśmiecenia forum, licząc po cichu na warna numer 5 co będzie skutkowało banem.

8)


(aju) #4

me too ;]

Ty nic ale Arek88 dąży by coś dostać...

a że Monczkin ma dziś świetny humor to :lol:


(Monczkin) #5

Dlatego też oczekuję od Arek88 solidnego uzasadnienia sensowności tego tematu. Nie lubię dokonywać egzekucji bez prawa do obrony - prawdopodobnie w tym momencie kłamię :stuck_out_tongue:


(system) #6

Tego kodu superkomputer nie jest w stanie rozkodować w sensownym czasie, więc jak my mamy to złamać? :lol:


(Myszonus) #7

debianowiec ale przecież ja już to zrobiłem :lol:


(Lukaszxp) #8

A ja sie poddaje. Możes napisać rozwiązanie. Nie wiem czy przypadkiem to nie jest twoje wypracowanie na informatykę której tematem był "najprostszy kod w pascalu*" Domyślam się że ocena była marna

*Najprostszy kod w pascalu:

begin

end

8)


(Myszonus) #9

mafios19 napisałem już wyżej :expressionless:


(Marcintt Pl) #10

Arek88 żegnam, miło się było.

PS. Myszak jak to zrobiłeś?? Jakim programem??


(L337 Crew) #11

super ... fajnie, że bawiłeś się translatorem binarnym, w którym jest opcja konwersji na Base64 ... Jeszcze zrobiłeś fatalny błąd i teraz nie idzie tego 'skleić' ... można odczytać tylko to:

Some-State1!0U

Internet Widgits Pty Ltd0

060127202118Z

060226202118Z0E10	UAU10U

Some-State1!0U

Internet Widgits Pty Ltd00[quote][/quote]