Imysql problem data


(Ram Bo14) #1

częsći samochodowe janka

wyniki zamówienia

<?php

echo '

zamówienie przyjęte.':

echo date('H:i. jS F'):

echo '

'

?>