Instalacja sterowniików grafiki - błąd


(JarekMk) #1

nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'

creation time: Mon Mar 26 19:27:49 2007

option status:

license pre-accepted : false

update : false

force update : false

expert : false

uninstall : false

driver info : false

precompiled interfaces : true

no ncurses color : false

query latest version : false

OpenGL header files : true

no questions : false

silent : false

no recursion : false

no backup : false

kernel module only : false

sanity : false

add this kernel : false

no runlevel check : false

no network : false

no ABI note : false

no RPMs : false

no kernel module : false

force SELinux : default

no X server check : false

force tls : (not specified)

X install prefix : (not specified)

X library install path : (not specified)

X module install path : (not specified)

OpenGL install prefix : (not specified)

OpenGL install libdir : (not specified)

utility install prefix : (not specified)

utility install libdir : (not specified)

doc install prefix : (not specified)

kernel name : (not specified)

kernel include path : (not specified)

kernel source path : (not specified)

kernel output path : (not specified)

kernel install path : (not specified)

proc mount point : /proc

ui : (not specified)

tmpdir : /tmp

ftp mirror : ftp://download.nvidia.com

RPM file list : (not specified)

Using: nvidia-installer ncurses user interface

-> License accepted.

-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li

ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f

rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)

-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means

that the installer will need to compile a new kernel interface.

-> Performing CC sanity check with CC="cc".

-> Performing CC version check with CC="cc".

-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.20-13-generic/build'

-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.20-13-generic/build'

-> Performing rivafb check.

-> Performing nvidiafb check.

-> Cleaning kernel module build directory.

executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...

rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv.o nv-vm.o os-

agp.o os-interface.o os-registry.o nvidia.mod.o

rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}

rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~

rm -f -rf .tmp_versions

-> Building kernel module:

executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.20-13-gener

ic/build SYSOUT=/lib/modules/2.6.20-13-generic/build'...

NVIDIA: calling KBUILD...

make CC=cc KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.20-13-generic/build SUBDIRS

=/tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src/nv modules

test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \

echo; \

echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \

echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis

sing."; \

echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it

."; \

echo; \

/bin/false)

mkdir -p /tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src/nv/.tmp_vers

ions

rm -f /tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src/nv/.tmp_version

s/*

make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184

-pkg1/usr/src/nv

echo #define NV_COMPILER \"cc -v 2\>&1 | tail -n 1\" > /tmp/selfgz6008/NVI

DIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h

cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src/nv/.nv.o

.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KERNEL_

_ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Iubuntu/include -Wall -Wund

ef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -O2 -

pipe -msoft-float -mregparm=3 -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i586 -mtu

ne=generic -ffreestanding -maccumulate-outgoing-args -Iinclude/asm-i386/ma

ch-default -fomit-frame-pointer -g -fno-stack-protector -Wdeclaration-after

-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg

1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscri

pts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -M

D -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNE

L__ -DMODULE -DNTRM -D_GNU_SOURCE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODU

LE -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=7184 -DNV_UNI

X -DNV_LINUX -DNV_INT64_OK -DNVCPU_X86 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG

-DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CL

ASS_PRESENT -DN

V_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRE

SENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_

PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)" -

D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-

1.0-7184-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv.o /tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184

-pkg1/usr/src/nv/nv.c

In file included from /tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src

/nv/nv.c:14:

/tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h:17:26:

error: linux/config.h: No such file or directory

In file included from include/linux/list.h:8,

from include/linux/wait.h:22,

from include/asm/semaphore.h:41,

from include/linux/sched.h:59,

from include/linux/utsname.h:35,

from /tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src

/nv/nv-linux.h:19,

from /tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src

/nv/nv.c:14:

include/linux/prefetch.h: In function â€prefetch_range’:

include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type â€void *’ used in a

rithmetic

/tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src/nv/nv.c: At top level

:

/tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src/nv/nv.c:93: warning:

â€kmem_cache_t’ is deprecated

/tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function

â€nv_kern_open’:

/tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1764: warning

: passing argument 2 of â€request_irq’ from incompatible pointer type

make[3]: *** [/tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src/nv/nv.o

] BĹ‚Ä…d 1

make[2]: *** [_module_/tmp/selfgz6008/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1/usr/src

/nv] BĹ‚Ä…d 2

NVIDIA: left KBUILD.

nvidia.ko failed to build!

make[1]: *** [module] BĹ‚Ä…d 1

make: *** [module] BĹ‚Ä…d 2

-> Error.

ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.

ERROR: Installation has failed. Please see the file

'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions

on fixing installation problems in the README available on the Linux

driver download page at http://www.nvidia.com.

CO mam nie tak ?


(Vader481) #2

Jaką masz kartę graficzną??


(Kaka') #3

Patrząc na szybkiego to brakuje Ci nagłówków do kernela. Najlepiej poczytaj to: http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=1247 (tak tam napisałem jak zainstalować nagłówki do kernela).


(JarekMk) #4

JAk się zalogować na roota w Debianie ? :expressionless: W usuntu wystarczyło sudo a Debian mówi że nei ejstm na liście administratorów...


(Kaka') #5
su

Polecam również (na wolne wieczory): http://debian.linux.org.pl/zrobione/ref ... e-big.html


(JarekMk) #6

Kaka' dzięęĸi i powiem Ci żę jak na razie to widze żę szybciej działą ten cały Debian niż ubuntu... Przy instalacji mile meni zaskoczył, sam pobrał najnowsze jądro


(Kaka') #7

Ubuntu to w ~90% Debian, jednak to ~10% Ubuntu, IMHO, psuje ten system :wink: Tak więc, będę polecał Debiana. Dawniej polecałem początkującym właśnie *buntu, ale jak widzę jakie są z tym problemy, ze wsparciem na forum.ubuntu.pl, to po prostu stwierdziłem, że źle robię.

Zatem polecam i będę polecał Debiana (choć w najbliższym czasie chcę zainstalować Gentoo, ale to z czystej ciekawości, choć na razie czasu nie mam). Dodatkowo, razem z kolegami tworzymy dużo HowTo i FAQ na forum http://debian.linux.pl aby ułatwić pracę z tym systemem. Dla przykładu, ostatnio napisałem HowTo co do instalacji sterów nvidii, oraz opis instalacji beryla. Ogólnie chodzi nam o to, żeby to forum nie było jak forum.ubuntu.pl i było przyjazne innym użytkownikom :slight_smile:

I tak jak wcześniej powiedziałem, polecam tą lekturę: http://debian.linux.org.pl/zrobione/ref ... e-big.html Powiesz, że tego jest tam mnóstwo do czytania. Prawda jest, ale nie musisz wszystkiego czytać. Czytaj to co najważniejsze, a gwarantuję Ci, że się dużo ciekawych rzeczy dowiesz.


(JarekMk) #8

Utknąłem...

loguje sie na roota i dostaje cops takiego House@` jak przejsc do usera jarek na Desktop ??


(Kaka') #9

Na root'a logujesz się poleceniem su, podajesz hasło i widzisz znak zachęty # - co oznacza, że jesteś zalogowany jako root.

Natomiast znakiem zachęty zwykłego użytkownika jest $. Jeżeli jesteś już zalogowany jako # to wpisz exit co wyloguje Cię z # i powrócisz do $.


(JarekMk) #10

no tak ale aby zainstalować sterowniki do grafiki trzeba mieć uprawnienia roota gdy już jestem na niego zalogowany to nei wiem jak przejsć do katalogu jarek/Desktop/ - tam zapisałem plik ze sterownikami... chciałem podejrzeć jakie katalogi sa ale ls ani dir nic nie wyswietla gdy jestem zalogowany na roota


#11
cd /home/jarek/Desktop

(JarekMk) #12

Prawie super chłopaki :slight_smile:

Teraz po uruchomieniu instalatora nvidia wywala błąd zę nei ma źródłem jądra 'kernel source' skąd i jak to pobrać ?


(Kaka') #13

JarekMk , znowu zaczynasz? Podałem link do opisu i znowu nie postępujesz według niego. Czemu tak uważam? Bo tam napisałem, że trzeba zainstalować nagłówki i napisałem jak to zrobić.

//edit

ehh, już to podam:

apt-get update && apt-get install linux-headers-`uname -r`

(JarekMk) #14

Padł serverX ale jakoś za pomocą reconfigure zadziałał znowu i chyba nawet dobrze zainstalowałem te sterowniki :slight_smile: Co prawda nie wiem jak to sprawdzić ale dowiem się :slight_smile: Tylko w Ubuntu było tak że obraz ładnie dopasował się do pulpitu - rozciągnął na całość, a tutaj są luki po bokach....

To widziałem ale nie wiedziałem że trzeba płyty cd do tego...


(Kaka') #15

Jeżeli myślimy o tym samym, to to ustawiasz na monitorze (tam na tych przyciskach).

Jak masz dostęp do neta, to dodaj sobie repo i z netu będą się pakiety ściągać (z CD jest niezalecane).


(JarekMk) #16

A co na to pulpit Windowsa ?


(Kaka') #17

Co ma Windows do Debiana? Odpowiedź: nic. Więc Twojego pytania nie rozumiem. Albo sprecyzujesz swoje pytanie, albo nie.


(JarekMk) #18

Jak pozmieniam rozdzielczość i przystosuje do pulpitu Debiana to po włączeniu Windowsa może być klops z wyświetlaniem...


(Kaka') #19

Jeszcze raz się pytam: co ma Debian do Windowsa?


(JarekMk) #20

To że korzystają ze wspólnego monitora, no nie ?