Internet wolno chodzi , log HTS


(Doh) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:45:36, on 2006-12-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\Programy2\ESET\NOD32\nod32kui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

D:\Programy2\BearFix\BearFlix.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

D:\Programy2\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

D:\Programy2\ESET\NOD32\nod32krn.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Programy2\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

D:\Programy2\GG6.1\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

D:\Programy2\Mass Downloader\massdown.exe

C:\DOCUME~1\Admin\USTAWI~1\Temp_PA794\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearflix.com/pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 193.219.28.146:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: BitComet Helper - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Programy2\BitComet\tools\BitCometBHO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IECatcher Class - {B930BA63-9E5A-11D3-A288-0000E80E2EDE} - D:\PROGRA~1\MASSDO~1\MDHELPER.DLL

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\Programy2\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "D:\Programy2\ESET\NOD32\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM..\Run: [bearFlix] "D:\Programy2\BearFix\BearFlix.exe" /pause

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy2\GG6.1\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [bitComet] "D:\Programy2\BitComet\BitComet.exe"

O4 - HKCU..\Run: [eMuleAutoStart] D:\Programy2\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://D:\Programy2\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://D:\Programy2\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://D:\Programy2\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz &Wszystko używając Mass Downloader'a - D:\Programy2\Mass Downloader\Add_All.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając &Mass Downloader'a - D:\Programy2\Mass Downloader\Add_Url.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Mass Downloader - {0FD01980-CCCB-11D3-80D4-0000E80E2EDE} - D:\Programy2\Mass Downloader\massdown.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Mass Downloader - {0FD01980-CCCB-11D3-80D4-0000E80E2EDE} - D:\Programy2\Mass Downloader\massdown.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {18506D80-9B80-11D4-82C2-0080C8D7ED4A} (GameDesire Roulette) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/roulette_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_43.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\Skype4COM.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Programy2\ESET\NOD32\nod32krn.exe


(adam9870) #2

Nie trzymaj hijacka w TEMPie - umieść go np. na pulpicie.

Zaznaczony folder usuń ręcznie w trybie awaryjnym, a wpisy w hjt.

Po wykonaniu pokaż nowy log z hjt oraz SilentRunners.


(sdar) #3

SsawczkK wszystkie logi wklejane na forum powinny być objęte tagami


(Doh) #4

Silent Runners :

Hijack This :


(adam9870) #5

Otwórz notatnik i wklej:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.BAT i uruchom go w trybie awaryjnym.

Otwórz notatnik i wklej:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG i uruchom go w trybie awaryjnym.

Poniższe wpisy usuń w hjt jeśli będą.