LOG do ponownego sprawdzenia


(Proph3t) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:44:43, on 2005-06-27

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\csrss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv50.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\tcpsvcs.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe

C:\WINNT\system32\wuauclt.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\DriverLoad\svchost.exe

C:\DriverLoad\svchost.exe

C:\DriverLoad\svchost.exe

C:\DriverLoad\svchost.exe

C:\DriverLoad\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -


C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -


C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio -


{8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE


C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE


C:\WINNT\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility]


C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus


2005\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search &


Destroy\TeaTimer.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -


res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -


C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{918C00A7-F4C2-4113-B3FE-18227316453A}:


NameServer = 62.87.136.141,217.173.198.2

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) -


VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -


C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Panda


Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Panda


Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - C:\Panda Software\Panda


Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Panda Software\Panda


Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software -


C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Panda


Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv50.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Panda


Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional -


C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog


Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(Adekuson) #2

usuwasz

C:\DriverLoad\svchost.exe

C:\DriverLoad\svchost.exe

C:\DriverLoad\svchost.exe

C:\DriverLoad\svchost.exe

C:\DriverLoad\svchost.exe 

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - 

{8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

Jakieś problemy z komputerem?


(Proph3t) #3

To jest LOG mojego kumpla cały czas otwierają mu się strony porno :shock:

I nie idzie tego opanować :frowning:


(Musg) #4

nie usuwasz

:slight_smile:


(Adekuson) #5

uuups racja

za mocno się zapędziłem :smiley:


(Proph3t) #6

Wielkie dzięki od mojego kumpla dla Was już jest all ok :slight_smile: