Log niby czysty, a mam problemy z trojanem i backdoorem :(


(Onczylija) #1

Witam, mam problem z doprowadzeniem komputera do ładu i składu. Otóż logi z Hijack pokazują, że mam czysty komputer, a scan Avirą Premium Security Suite pokazuje, że raz miałem trojana TR/Agent.640384 , potem back doora BDS/Ceckno.buo . I teraz nie wiem, czy to Hijack nie wykrył zagrożenia, czy to Avira błędnie pokazuje mi infekcję. Poza tym, jeżeli mógłby ktoś sprawdzić co to za wirusy miałem.. bo szukałem w spisie virusów na oficjalnej stronie aviry i żadnych takich "szitów" nie zauważyłem.

Oto log z Hijacka. Z góry przepraszam, że nie jest on edytowany na http://www.wklejto.pl , ale nie potrafiłem stamtąd skopiować loga do tego komentarza:P

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:43:10, on 2008-07-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20815)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_15\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\sched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avguard.exe

C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avesvc.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avmailc.exe

C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\AVWEBGRD.EXE

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.siatka.org/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy_name:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_15\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Pomocnik rejestracji usługi Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_15\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKCU..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [GG Tools] "C:\Program Files\kRk Software\GG Tools\GGT.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - S-1-5-18 Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'SYSTEM')

O4 - S-1-5-18 Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_15\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_15\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite Firewall (AntiVirFirewallService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avfwsvc.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avmailc.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\sched.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avguard.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite WebGuard (antivirwebservice) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\AVWEBGRD.EXE

O23 - Service: Avira Premium Security Suite MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avesvc.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

--

End of file - 9635 bytes


(huber2t) #2

fix w hijacthis

Podaj log z Combofix


(Onczylija) #3

na litość boską! powyłączałem wszystkie antywirusy i instaluje combofixa. Nie dość, że nie chciał się zainstalować, bo coś tam coś tam nie mógł skojarzyć programu, żeby otworzyć instalator, to na dodatek żadnego programu już nie mogłem otworzyć! nic! nie pomogły restarty komputera. Dopiero coś pogrzebałem w ustawieniach i udało mi się odpalić firefoxa. Ale jak pozostałe programy nie działały tak nie działają. O co w tym wszystkim chodzi? Ktoś może mi wytłumaczyć?


(huber2t) #4

Spróbuj podać log z pliku main.txt z Deckard's System Scanner


(Onczylija) #5

chodzi o to, że nie mogę uruchomić żadnego instalatora. wcześniej, kiedy nie chodził mi żaden program ustawilem w Panel Sterowania -> Opcje folderów -> Typy plików plik Firefox.exe, żeby mi się otwierała przeglądarka. Teraz chodzi mi Firefox, ale i każdy inny program, jaki otwieram, np. Hijack otwiera mi się tez w firefoxie. Tzn. otwiera się okno firefoxa i pyta się, czy zapisać plik HijackThis.exe. Normalnie zrobiłbym print screena, ale jak mówię- żaden program poza przeglądarką mi nie chodzi, więc i zdjęcia nie edytuję:confused: