Mój pierwszy log z HiJackThis


([alexsus]PL) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:06:12, on 2005-08-02

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Aston\aston.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Aston\XP\internat.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe

C:\Program Files\United Devices\UD.EXE

C:\Program Files\United Devices\ud_7174683.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\United Devices\ud_7174683_0.dir\ud_ligfit_Release.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\CICHOC~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX03.156\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.thecrims.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c

O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe

O4 - Startup: UD Agent.lnk = C:\Program Files\United Devices\UD.EXE

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122836378656

O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IncrediMail) - http://www5.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{39567F3A-4D97-4874-AE48-A8109FCE4858}: NameServer = 217.173.160.6,217.173.160.35

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{39567F3A-4D97-4874-AE48-A8109FCE4858}: NameServer = 217.173.160.6,217.173.160.35

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{39567F3A-4D97-4874-AE48-A8109FCE4858}: NameServer = 217.173.160.6,217.173.160.35

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(Gutek) #2

LOG Ok zbędniki:

Pierwsze 3 Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te wpis.

4 wpis: jeśli Quick jest naprawdę potrzebny łupnij go i zastąp odpowiednikiem TU

5 wpis: Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe, zrób tak jeżeli nie używasz innych języków przy pisaniu :stuck_out_tongue:

Daruję komunikatroy w autostarcie :smiley:


([alexsus]PL) #3

FNX gotowe :smiley: