Nowa tabelka na stronie głównej w PHP-Fusion 6

No właśnie… jak w temacie… mam strona postawioną na PHP-Fusion 6 i chciałbym dodać do strony głównej jeszcze jedną tabelkę z menu (jak na poniższym rysunku):

Aktualny wygląd stronki:

http://portalhh.host.sk/news.php

Wygląd jaki ja chce uzyskać:

www5fd.gif

Kod pliku, w którym chce uzyskać ten efekt:

?php

/*---------------------------------------------------+

| PHP-Fusion 6 Content Management System

+----------------------------------------------------+

| Copyright © 2002 - 2005 Nick Jones

| http://www.php-fusion.co.uk/

+----------------------------------------------------+

| Released under the terms conditions of v2 of the

| GNU General Public License. For details refer to

| the included gpl.txt file or visit http://gnu.org

+----------------------------------------------------*/

require_once "maincore.php";

require_once "subheader.php";

require_once "side_left.php";


if (isset($readmore) !isNum($readmore)) fallback(FUSION_SELF);


// Predefined variables, do not edit these values

if ($settings['news_style'] == "1") { $i = 0; $rc = 0; $ncount = 1; $ncolumn = 1; $news_[0] = ""; $news_[1] = ""; $news_[2] = ""; } else { $i = 1; }


// This number should be an odd number to keep layout tidy

$items_per_page = 11;


if (!isset($readmore)) {

	$rows = dbcount("(news_id)", "news", groupaccess('news_visibility')." AND (news_start='0'||news_start=".time().") AND (news_end='0'||news_end=".time().")");

	if (!isset($rowstart) || !isNum($rowstart)) $rowstart = 0;

	if ($rows != 0) {

		$result = dbquery(

			"SELECT tn.*, user_id, user_name FROM ".$db_prefix."news tn

			LEFT JOIN ".$db_prefix."users tu ON tn.news_name=tu.user_id

			WHERE ".groupaccess('news_visibility')." AND (news_start='0'||news_start=".time().") AND (news_end='0'||news_end=".time().")

			ORDER BY news_datestamp DESC LIMIT $rowstart,$items_per_page"

		);		

		$numrows = dbrows($result);

		if ($settings['news_style'] == "1") $nrows = round((dbrows($result) - 1) / 2);

		while ($data = dbarray($result)) {

			$news_cat_image = "";

			$news_subject = "".stripslashes($data['news_subject']);

			if ($data['news_cat'] != 0) {

				$result2 = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."news_cats WHERE news_cat_id='".$data['news_cat']."'");

				if (dbrows($result2)) {

					$data2 = dbarray($result2);

					$news_cat_image = "";

				} else {

					$news_cat_image = "";

				}

			}

			$news_news = $data['news_breaks'] == "y" ? nl2br(stripslashes($data['news_news'])) : stripslashes($data['news_news']);

			if ($news_cat_image != "") $news_news = $news_cat_image.$news_news;

			$news_info = array(

				"news_id" = $data['news_id'],

				"user_id" = $data['user_id'],

				"user_name" = $data['user_name'],

				"news_date" = $data['news_datestamp'], 

				"news_ext" = $data['news_extended'] ? "y" : "n",

				"news_reads" = $data['news_reads'],

				"news_comments" = dbcount("(comment_id)", "comments", "comment_type='N' AND comment_item_id='".$data['news_id']."'"),

				"news_allow_comments" = $data['news_allow_comments']

			);

			if ($settings['news_style'] == "1") {

				if ($rows = 2 || $ncount == 1) {

					$news_[0] .= "

| $news_subject |
| $news_news |
| \n"; if (checkrights(“N”)) $news_[0] .= “\n”; $news_[0] .= " \n"; if ($ncount != $rows) $news_[0] .= "
\n"; } else { if ($i == $nrows $ncolumn != 2) { $ncolumn = 2; $i = 0; } $row_color = ($rc % 2 == 0 ? “tbl2” : “tbl1”); $news_[$ncolumn] .= "

| $news_subject |
| $news_news |
| \n"; if (checkrights(“N”)) $news_[$ncolumn] .= “\n”; $news_[$ncolumn] .= " \n"; if ($ncolumn == 1 $i ($nrows - 1)) $news_[$ncolumn] .= "
\n"; if ($ncolumn == 2 $i (dbrows($result) - $nrows - 2)) $news_[$ncolumn] .= "
\n"; $i++; $rc++; } $ncount++; } else { render_news($news_subject, $news_news, $news_info); if ($i != $numrows) { tablebreak(); } $i++; } } if ($settings[‘news_style’] == “1”) { opentable($locale[‘046’]); echo "

| \n"; echo $news_[0]; echo " |
| \n"; echo $news_[1]; echo " | | \n"; echo $news_[2]; echo " |
\n"; closetable(); } if ($rows $items_per_page) echo "
\n".makePageNav($rowstart,$items_per_page,$rows,3)."\n
\n"; } else { opentable($locale[‘046’]); echo "
\n".$locale[‘047’]."

\n\n"; closetable(); } } else { include INCLUDES.“comments_include.php”; include INCLUDES.“ratings_include.php”; $result = dbquery( “SELECT tn.*, user_id, user_name FROM “.$db_prefix.“news tn LEFT JOIN “.$db_prefix.“users tu ON tn.news_name=tu.user_id WHERE news_id=’$readmore’” ); if (dbrows($result)!=0) { $data = dbarray($result); if (checkgroup($data[‘news_visibility’])) { $news_cat_image = “”; if (!isset($_POST[‘post_comment’]) !isset($_POST[‘post_rating’])) { $result2 = dbquery(“UPDATE “.$db_prefix.“news SET news_reads=news_reads+1 WHERE news_id=’$readmore’”); $data[‘news_reads’]++; } $news_subject = $data[‘news_subject’]; if ($data[‘news_cat’] != 0) { $result2 = dbquery(“SELECT * FROM “.$db_prefix.“news_cats WHERE news_cat_id=’”.$data[‘news_cat’].”’”); if (dbrows($result2)) { $data2 = dbarray($result2); $news_cat_image = “[![”.$data2”; } } $news_news = stripslashes($data[‘news_extended’] ? $data[‘news_extended’] : $data[‘news_news’]); if ($data[‘news_breaks’] == “y”) { $news_news = nl2br($news_news); } if ($news_cat_image != “”) $news_news = $news_cat_image.$news_news; $news_info = array( “news_id” = $data[‘news_id’], “user_id” = $data[‘user_id’], “user_name” = $data[‘user_name’], “news_date” = $data[‘news_datestamp’], “news_ext” = “n”, “news_reads” = $data[‘news_reads’], “news_comments” = dbcount(”(comment_id)”, “comments”, “comment_type=‘N’ AND comment_item_id=’”.$data[‘news_id’].”’”), “news_allow_comments” = $data[‘news_allow_comments’] ); render_news($news_subject, $news_news, $news_info); if ($data[‘news_allow_comments’]) showcomments(“N”,“news”,“news_id”,$readmore,FUSION_SELF.”?readmore=$readmore"); if ($data[‘news_allow_ratings’]) showratings(“N”,$readmore,FUSION_SELF."?readmore=$readmore"); } else { redirect(FUSION_SELF); } } else { redirect(FUSION_SELF); } } require_once “side_right.php”; require_once “footer.php”; ?[/code]

Byłbym bardzo wdzięczny, jeśli ktoś by pomógł :mrgreen:

[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 26.03.2006 (Nie) 18:02[/size][/color]

dzięki wszystkim za pomoc, już udało mi się zrobić :wink:

mam za to jeszcze jedno pytanie… jak zrobić aby ta nowa tabelka była zarządzana jak inne przez panel admina? Jak to dodać do bazy? :slight_smile:

](news_cats.php?cat_id=)

|

|