Pascal


(Olo Olek1) #1

mam problem z zrozumieniem tego programu

program Kalkulator;

(* Prosty czterodziaaniowy kalkulator *)

{$i ..\wspolne\double.inc}

var

Liczba1, Liczba2, Wynik : real;

Dzialanie : char; { symbol dziaania }

Blad : Boolean;

begin

write('Podaj pierwszĄ liczb©: '); { odczytaj argumenty z klawiatury }

readln(Liczba1);

write('Podaj drugĄ liczb©: ');

readln(Liczba2);

write('Rodzaj dziaania (+ - * /): ');

readln(Dzialanie); { odczytaj symbol dziaania }

Blad := false; { zakadamy powodzenie }

case Dzialanie of { jakie dziaanie ? }

'+' : Wynik := Liczba1+Liczba2; { dodawanie }

'-' : Wynik := Liczba1-Liczba2; { odejmowanie }

'*' : Wynik := Liczba1*Liczba2; { mnoľenie }

'/' : if Liczba2 <> 0 then { dzielenie }

Wynik := Liczba1/Liczba2 { uwaga ! }

else Blad := true; { dotyczy if }

else { dotyczy case }

Blad := true { b©dny symbol dziaania }

end;

if not Blad then { jeli bez b©du }

writeln(Liczba1, ' ', Dzialanie, Liczba2, ' = ', Wynik)

else

writeln('BĄd argumentu lub operatora.');

readln;

end.

a dokladnie dlaczego Blad :=true skoro wczesniej bylo Blad := false

prosze o dokladne wyjasnienie DZIEKI! !!


(adpawl) #2

Blad, to tzw. zmienna boolowska (przechowująca wattości true/false "prawda/fałsz").

W tym przykładie stanowi zmienną do obsługi błędu.

Jej wartość początkowa Blad:=false; -oznacza, że błędu brak.

W momencie wystąpienia błędu zmiennej Blad zostaje przypisana wartość true.

Na końcu ma miejsce sprawdzenie warunku...

i jeżeli zmienna Blad zawiera wartość true (błąd wystąpił), zostanie wyświetlony komunikat.... w przeciwnym wypadku zostanie wykonane działanie.

Dokładniej:

W tym fragmencie występują dwa sprawdzenia warunku...

-Pierwszy to case (sprawdza znak działania i wykonuje je, ewentualnie zwraca błąd)

-Drugie, to zagnieżdzony if sprawdzający, czy dzielono przez zero, wykonuje działanie lub zwraca błąd)

Mam nadzieję, że coś z tego zrozumiesz... :slight_smile:


(Olo Olek1) #3

DZIEKI WIELKIE super! !!