Pomocy ! sprawdźcie to mi


(Ancia ) #1

mam wirusy i trzeba to usunąć ale nie wie jak i które pliki ?? odpisujcie

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:30:25, on 2008-05-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

F:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

F:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

F:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

F:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

F:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

F:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

F:\Program Files\Winamp\winampa.exe

F:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

F:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

F:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

F:\WINDOWS\system32\ssmypics.scr

F:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

f:\program files\winamp toolbar\WinampTbServer.exe

F:\Program Files\Winamp\winamp.exe

F:\Documents and Settings\&mirex&\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://beta.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - F:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - F:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - F:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - F:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - F:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - F:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - f:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - F:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - f:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - F:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - F:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] F:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] F:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] F:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WhenUSearch] "F:\Program Files\DAEMON Tools SearchBar\Search.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WhenUSearchWHSE] "F:\Program Files\DAEMON Tools SearchBar\whse.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] F:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 F:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] F:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "F:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "F:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "F:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "F:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTCheck] C:\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] F:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [amva] F:\WINDOWS\system32\amvo.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZCxdm451YYPL

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - F:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - F:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/CursorManiaFWBInitialSetup1.0.0.15-3.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - F:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - F:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - F:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - F:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - F:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - F:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(huber2t) #2

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

Folder::

F:\Program Files\DAEMON Tools SearchBar

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.


(Ancia ) #3
ComboFix 08-05-09.1 - &mirex& 2008-05-10 11:08:45.1 - [color=red][b]FAT32[/b][/color]x86

(huber2t) #4

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj tego lub format

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

F:\t.com


Folder::

F:\Program Files\MyWebSearch

F:\FOUND.072

F:\FOUND.071

F:\FOUND.070

F:\FOUND.069

F:\FOUND.068

F:\FOUND.067


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

NeroCheck"=-

"NvCplDaemon"-

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.