Problemy z pingiem w różnego rodzaju grach


(Edgarmks) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:33:44, on 2012-08-25

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANOTIF.EXE

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpCaslNotification.exe

C:\Program Files\Steam\steam.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT2612669

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: PlusIEEventHelper Class - {551A852F-39A6-44A7-9C13-AFBEC9185A9D} - C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\PlusIEContextMenu.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: IMVU Inc - {90b49673-5506-483e-b92b-ca0265bd9ca8} - C:\Program Files\IMVU_Inc\prxtbIMVU.dll

O2 - BHO: ZeonIEEventHelper Class - {DA986D7D-CCAF-47B2-84FE-BFA1549BEBF9} - C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Nuance PDF - {E3286BF1-E654-42FF-B4A6-5E111731DF6B} - C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: IMVU Inc Toolbar - {90b49673-5506-483e-b92b-ca0265bd9ca8} - C:\Program Files\IMVU_Inc\prxtbIMVU.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QLBController] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP HotKey Support\QLBController.exe /start

O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PDFHook] C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\pdfpro6hook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PDF6 Registry Controller] C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\RegistryController.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Reader-reminder] "C:\Program Files\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [PDF Complete] C:\Program Files\PDF Complete\pdfsty.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.3.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Open with Nuance PDF Converter 6.0 - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\cnvres_eng.dll /100

O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij stronę do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_9b219d80a8843bf8\aestsrv.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agrsmsvc.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: HP Hotkey Monitor (hpHotkeyMonitor) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP HotKey Support\hpHotkeyMonitor.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: PDF Document Manager (pdfcDispatcher) - PDF Complete Inc - C:\Program Files\PDF Complete\pdfsvc.exe

O23 - Service: PDFProFiltSrv - Nuance Communications, Inc. - C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\PDFProFiltSrv.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: RelevantKnowledge - TMRG, Inc. - C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlservice.exe

O23 - Service: RoxMediaDB10 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxMediaDB10.exe

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_9b219d80a8843bf8\STacSV.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe


--

End of file - 9272 bytes

Panowie (i nieliczne panie :wink: ) , jeśli macie chwilkę , sprawdźcie proszę mój log, bo syfu się nazbierało to i ping wysoki :wink:


(adam9870) #2

Wklej log z OTL otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html na http://wklej.org/

Pozdrawiam.


(Edgarmks) #3

Pośpieszyłem się :wink: , ja jeszcze w pamięci z Hijackthis'em :wink:

http://wklej.org/id/818254/

http://wklej.org/id/818255/


(Acorus) #4

Odinstaluj Spybot - Search & Destroy,IMVU Inc Toolbar.Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.

Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie. Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij (Skanuj).

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.


(Edgarmks) #5

http://wklej.org/id/818598/

http://wklej.org/id/818606/

Wklejam dwa logi (z usuwania i nowy) po operacji wklejenia skryptu.


(Acorus) #6

W OTL użyj opcji Sprzątanie.

Wyłącz i włącz przywracanie systemu.

http://www.searchengines.pl/Czyszczenie ... 41981.html

Przeskanuj progr.Malwarebytes Anti-Malware http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free

Przed skanowaniem wykonaj RĘCZNĄ AKTUALIZACJĘ BAZY SYGNATUR WIRUSÓW Malwarebytesa "Uruchom Malwarebytes, przejdź do zakładki Aktualizacja, Sprawdź aktualizacje."

Zainstaluj aktualizacje do programow wskazanych przez Security Check

analiza-dezynfekcja-zestaw-narzedzi-nieingerencyjnych-t485632.html jako out of date.