Prośba o sprawdzenie loga


(Adviser1) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:44:33, on 2005-12-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

d:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

d:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

d:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

D:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

E:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

E:\Program Files\eMule\emule.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_98.dll

O2 - BHO: RXResultTracker Class - {59879FA4-4790-461c-A1CC-4EC4DE4CA483} - C:\PROGRA~1\RXTOOL~1\sfcont.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray

O4 - HKLM\..\Run: [ABmenu] d:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "D:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] E:\Pliki na RAR\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "E:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [GoDClient] "E:\Program Files\GoDClient\GoDClient.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] E:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Search - http://kn.bar.need2find.com/KN/menusearch.html?p=KN

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120593109518

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9A1AC137-1BE6-4EA1-85D6-5D00B914C50F}: NameServer = 195.100.1.5,194.204.159.1

O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - C:\PROGRA~1\RXTOOL~1\sfcont.dll

O20 - Winlogon Notify: msupdate - msupdate32.dll (file missing)

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - d:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - ArcaBit - d:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

O23 - Service: ArcaScan - ArcaBit - d:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

O23 - Service: arcaserv - ArcaBit Sp. z o. o. - d:\Program Files\ArcaVir\bin\arcaserv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Z góry wielkie dzięki za pomoc


(Kacz2n) #2

W hijackthis fix:

Ściągnij sobie LSP-fix i zaznacz “I know what I’m doing” po czym przenieś plik newdotnet6_98.dll w okienko remove i usuń.

Po wszystkim nowy log.


(Gutek) #3

kacz2n małe sporstowanie hijackiem tylko wpisy a foldery i plik recznie


(Kacz2n) #4

Gutek2222 a co z tym “file missing” czy to nie oznacza że tego pliku już nie ma? np tu:


(Gutek) #5

Nie zawsze oznacza że nie ma - hijack popełnia błędy :mrgreen:


(Adviser1) #6

dziękuję za pomoć i życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku