Prosze o Pomoc z gory THX


(Kacperek94) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:32:23, on 2008-10-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

d:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

d:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE

C:\Program Files\Hotkey\Hotkey.exe

C:\Program Files\USB Keyboard Driver\kb_2k.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe

D:\Program Files\iTunes 7.5\iTunesHelper.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\ivo\Expressivo Demo\expressivo.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

D:\gry\counter strike 1.6 steam\steam.exe

D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\MultiKeyboard Driver\KbdDrv.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

D:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

d:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Hotkey] C:\Program Files\Hotkey\Hotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [USB Keyboard] C:\Program Files\USB Keyboard Driver\kb_2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\Program Files\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [UVS11 Preload] D:\Program Files\Ulead VideoStudio 11\uvPL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [Media Codec Update Service] d:\Program Files\Essentials Codec Pack\update.exe -silent

O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Program Files\iTunes 7.5\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] d:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [Expressivo] "D:\Program Files\ivo\Expressivo Demo\expressivo.exe" -t -nosplash

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "d:\gry\counter strike 1.6 steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: DAEMON Tools.lnk = D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

O4 - Startup: MutiKeyboard Driver.lnk = C:\Program Files\MultiKeyboard Driver\KbdDrv.exe

O4 - Startup: Skype.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZCfox000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - d:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - d:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - d:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - d:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwssvc.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - d:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


--

End of file - 8459 bytes

(Kambor4) #2

Pobierz ComboFix,ale nie uruchamiaj

Wklej do Notatnika:

Folder::

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1

C:\Program Files\MyWebSearch

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

-->95706CFScript-8a-4.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log).Daj ten log, który powstanie w trakcie usuwania.

Jeśli pójdzie dobrze, to: Po restarcie usuń ręcznie folder C:**** Qoobox.

Hijackscan(Do a system scan only)zaznacz Fix checked.

==================

K.


(sdar) #3

Proszę zastosować się do zaleceń zawartych w TYM temacie. W przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty.