Prosze o sprawdzenie loga (pełno śmieci)


(Pasmarek) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:09:17, on 2005-12-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

E:\Programy\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_virw.exe

D:\Programy do instalacji\Hijack This 1.99.0.1\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [hpfsched] C:\WINDOWS\hpfsched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft tool] C:\WINDOWS\system32\mstool.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsync] C:\WINDOWS\system32\craaqo.exe reg_run

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Office] C:\WINDOWS\system32\msvcp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O4 - Startup: Monitor Antywirusowy.lnk = C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O15 - Trusted Zone: http://*.doh.pl

O15 - Trusted Zone: http://*.grono.net

O15 - Trusted Zone: http://*.poczta06.o2.pl

O15 - Trusted Zone: http://*.www.o2.pl

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: ShellServiceObjectDelayLoad - C:\WINDOWS\system32\l6n4lg5q16.dll

O21 - SSODL: SysTray.Exmr - {73F8D5FF-6F5C-4f5b-B964-E6F214F6F852} - (no file)

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i folder, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Zastosuj Usuwanie tapety SpySheriff

Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix