Proszę o sprawdzenie loga


(P@weł-13) #1

Prosze o sprawdzenie loga bo komp mi się często wiesi, nie mam miejsca na dysku C a usunąłem połowe plików z tym też gry :frowning:

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:39:06, on 2005-12-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\avast!\aswUpdSv.exe

D:\avast!\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\windows\system32\MMSystem.exe

D:\avast!\ashDisp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\avast!\ashMaiSv.exe

D:\avast!\ashWebSv.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\JEREMI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.956\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O3 - Toolbar: My Toolbar - {00000000-0000-0000-0000-000000000001} - C:\PROGRA~1\KoolBar\koolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [webHancer Survey Companion] "C:\Program Files\webHancer\Programs\whSurvey.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [MMSystem] c:\windows\system32\MMSystem.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\avast!\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [DELDIR0.EXE] "C:\DOCUME~1\JEREMI~1\USTAWI~1\Temp\DELDIR0.EXE" "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/DownloadsUnlimited/ie/bridge-c283.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\avast!\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\avast!\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\avast!\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\avast!\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe (file missing)

PZDR


(Edgarmks) #2

To pogrubione kasujesz ręcznie z wyłączonym przywracaniem systemu w trybie awaryjnym

TO w hjaku


(Kuz5) #3

NestoR logi to ty zostaw w spokoju :?

W Dodaj/Usun odinstaluj webHancer oraz Media Access

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Resztki Pandy:

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces Panda Process Protection Service nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz PavPrSrv => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku