Prosze o sprawdzenie loga


(Pioterek303) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:36:35, on 23-07-2006

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe

D:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

D:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile\audevicemgr.exe

D:\Program Files\AVERTV2K\QuickTV.exe

D:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\CONNMN~1.EXE

D:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

d:\Program Files\Intuwave Ltd\Shared\mRouterRunTime\mRouterRuntime.exe

D:\Program Files\Apache Group\Apache\Apache.exe

D:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbguard.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Apache Group\Apache\Apache.exe

D:\Program Files\TightVNC-unstable\WinVNC.exe

D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

D:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exe

D:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\Program Files\BitTorrent\btdownloadgui.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Piotrek\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///c:/secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinVNC] "D:\Program Files\TightVNC-unstable\WinVNC.exe" -servicehelper

O4 - HKLM..\Run: [NVMixerTray] "D:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray

O4 - HKLM..\Run: [DataLayer] D:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [MarBitTorrent] I:\MBTorrent.exe

O4 - Startup: Skrót do gg.lnk = D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = D:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Monitor podłączenia telefonu.lnk = ?

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = D:\Program Files\AVERTV2K\QuickTV.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O12 - Plugin for .spop: D:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 8210787388

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apache - Unknown owner - D:\Program Files\Apache Group\Apache\Apache.exe" --ntservice (file missing)

O23 - Service: avast! NetAgent - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\AvAgent.exe" /ServiceStart (file missing)

O23 - Service: Firebird Guardian - DefaultInstance (FirebirdGuardianDefaultInstance) - The Firebird Project - D:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbguard.exe

O23 - Service: Firebird Server - DefaultInstance (FirebirdServerDefaultInstance) - The Firebird Project - D:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.1 (pgsql-8.1) - PostgreSQL Global Development Group - D:\Program Files\PostgreSQL\8.1\bin\pg_ctl.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - D:\Program Files\VMware\VMware Server\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - D:\WINDOWS\System32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Registration Service (vmserverdWin32) - VMware, Inc. - D:\Program Files\VMware\VMware Server\vmserverdWin32.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - D:\WINDOWS\System32\vmnat.exe

O23 - Service: VNC Server (winvnc) - Unknown owner - D:\Program Files\TightVNC-unstable\WinVNC.exe" -service (file missing)


(Mayster X) #2

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz :

Plik zaznaczony na pomarańczowo usuń ręcznie z dysku

W razie problemów z usunięciem Plików/Folderów Użyj programu Pocket KillBox