Sprawdzcie mi LOGA!


(Rikamuru) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:51:47, on 2005-04-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe

C:\Program Files\Proxifier\Proxifier.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\gointernet\proxy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\gointernet\proxy.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\Szejk\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://127.0.0.1:2517/www/proxy.pac

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 127.0.0.1:9202

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] C:\Program Files\Hewlett-Packard\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Daily Weather Forecast] C:\Program Files\Daily Weather Forecast\weather.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sais] c:\program files\180solutions\sais.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Startup: Connector.exe

O4 - Startup: Proxifier (2).lnk = C:\Program Files\Proxifier\Proxifier.exe

O4 - Global Startup: GO!nternet.lnk = C:\Program Files\gointernet\Start_Proxy.exe

O4 - Global Startup: Server4PC.lnk = C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'prxerdrv.dll' missing

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CE0AA6A7-8614-4A36-B81D-6645DBD2C103}: NameServer = 194.9.223.79 194.204.159.1

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe (file missing)

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

(boczi) #2
R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)

Te wpisy usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite INFO. Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} oraz _{00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D}. Wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy. W Hijacku skasuj:

O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - (no file)

A tutaj, usuń ten wpis w Hijacku, jeśli nie znajdziesz na dysku ścieżki *c:\program files\180solutions*.

O4 - HKLM\..\Run: [sais] c:\program files\180solutions\sais.exe

Po czynnościach na nowo log.


(Kuz5) #3

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot 

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL