Sprawdzcie ten log


(Ocult) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:16:56, on 2006-01-12

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\Explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\WINDOWS\inet20041\winlogon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\MediaGateway\MediaGateway.exe

C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdnagent.exe

C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdswitch.exe

C:\windows\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\windows\System32\devldr32.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe

C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

C:\Documents and Settings\Łukasz\Pulpit\HijackThis.exe


F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\System32\kernels64.exe

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20041\winlogon.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MediaGateway] C:\Program Files\MediaGateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vmlib] vmlib.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemLoader] C:\WINDOWS\sysldr32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System service] C:\WINDOWS\System32\system.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdateNT] C:\WINDOWS\System\svwhost.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [WinHound] C:\Program Files\WinHound\WinHound.exe

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20041\winlogon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdswitch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20041\winlogon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsUpdateNT] C:\WINDOWS\System\svwhost.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\windows\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\windows\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O20 - Winlogon Notify: browsela - C:\WINDOWS\system32\browsela.dll

O20 - Winlogon Notify: msctl32.dll - C:\windows\

O20 - Winlogon Notify: ssldr - ssldr32.dll (file missing)

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

Cos mi sie ostatnio komp zacina dlatego prosze zebyscie sprawdzili ten log.


(Gutek) #2

użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte. Dodatkowo O15 może będzie stawiać opór więc ściągnij KillTrusted 0.7

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue: