Visual Studio 2012 - 2 błędy: As Any oraz ByVal

Przepisałem powyższy kod (z drobnymi zmianami - przy deklaracji typów - były konieczne, bo w VBA koduje się trochę inaczej) do makra w Excelu:

Public Declare Function FindClose Lib "kernel32" (ByVal hFindFile As Long) As Boolean

  Private Declare Function FindFirstFile Lib "kernel32" Alias "FindFirstFileA" (ByVal lpFileName As String, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long

  Private Declare Function FindNextFile Lib "kernel32" Alias "FindNextFileA" (ByVal FindFile As Long, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long


  Public Type FILETIME

   dwLowDateTime As Long

   dwHighDateTime As Long

  End Type


  Public Type WIN32_FIND_DATA

   Atrybuty As Long

   ftCreationTime As FILETIME

   ftLastAccessTime As FILETIME

   ftLastWriteTime As FILETIME

   nFileSizeHigh As Long

   nFileSizeLow As Long

   dwReserved0 As Long

   dwReserved1 As Long

   nazwa As String * 260

   cAlternate As String * 14

  End Type


  Private WFD As WIN32_FIND_DATA


  Sub Main()

   Dim uchwyt As Long

   Dim NR, Katalog

   Dim nazwaPliku

   Katalog = "C:\WINDOWS\"

   uchwyt = FindFirstFile(Katalog & "*.exe", WFD)


   Do: nazwaPliku = Left(WFD.nazwa, InStr(WFD.nazwa, vbNullChar) - 1)

     NR = NR + 1

   Loop While FindNextFile(uchwyt, WFD)

   Call FindClose(uchwyt)

  End Sub

I ten kod działa poprawnie zarówno w Windows XP (Excel 2003) jak i Windows 7 64-bit (Excel 2010).

Nie działa wszystkie Public Type zostały zakwestionowane, a po zamianie na moje też nie działa

podejrzewam, że VBA w Excelu jest bardziej zbliżone do VB6 i nie jest kompatybilne z Visual Basic 2012.

Nawet to:

Public Type FILETIME

   dwLowDateTime As Long

   dwHighDateTime As Long

  End Type


  Public Type WIN32_FIND_DATA

   Atrybuty As Long

   ftCreationTime As FILETIME

   ftLastAccessTime As FILETIME

   ftLastWriteTime As FILETIME

   nFileSizeHigh As Long

   nFileSizeLow As Long

   dwReserved0 As Long

   dwReserved1 As Long

   nazwa As String * 260

   cAlternate As String * 14

  End Type

w VS2012 musi wyglądać inaczej ja mam tak:

Public Structure FILETIME

   Dim dwLowDateTime As Long

   Dim dwHighDateTime As Long

  End Structure


  Public Structure WIN32_FIND_DATA

   Dim Atrybuty As Long

   Dim ftCreationTime As FILETIME

   Dim ftLastAccessTime As FILETIME

   Dim ftLastWriteTime As FILETIME

   Dim nFileSizeHigh As Long

   Dim nFileSizeLow As Long

   Dim dwReserved0 As Long

   Dim dwReserved1 As Long
 Dim nazwa As String
 Dim cAlternate As String

  End Structure

i być może tu gdzieś jest błąd

nie jestem pewien czy ma tu być “Public Structure”, Dim(próbowałem Public i też nic)

czy też " Dim nazwa As String" zamiast “nazwa As String * 260”

Bardzo dziękuję za poświęcony czas.