Win32/olmarik trojan

nie wiem co to nie mogę usunąć bo obszar nie dostępny czy coś takiego! chyba znajduje się w pamięci operacyjneh

jak co log hijacka:

nd Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:18:26, on 2010-01-05

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\System32\smss.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\GameTracker\GTLite.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\GameTracker\GSInGameService.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe

C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\a-squared Free\a2free.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Users\piotrek\Desktop\Lycosa\razercfg.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ask.com/?o=14656&l=dis

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Pomocnik rejestracji usługi Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Ask.com Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Users\piotrek\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [itype] “C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe”

O4 - HKLM…\Run: [intelliPoint] “C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe”

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [Lycosa] “C:\Program Files\Razer\Lycosa\razerhid.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Razer Mamba Driver] C:\Program Files\Razer\Mamba\RazerTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [egui] “C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKLM…\Run: [COMODO Internet Security] “C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe” -h

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU…\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU…\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU…\Run: [GameTracker] “C:\Program Files\GameTracker\GTLite.exe”

O4 - HKCU…\Run: [NVIDIA nTune] “C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe” clear

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/f … wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{2B164ACC-945F-45DB-9201-242F6A67EC6B}: NameServer = 156.154.70.25,156.154.71.25

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{2B164ACC-945F-45DB-9201-242F6A67EC6B}: NameServer = 156.154.70.25,156.154.71.25

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip…{2B164ACC-945F-45DB-9201-242F6A67EC6B}: NameServer = 156.154.70.25,156.154.71.25

O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\guard32.dll

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: GS In-Game Service - ClanServers Hosting LLC - C:\Program Files\GameTracker\GSInGameService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

End of file - 8908 bytes

troche dziwne wczoraj miałem 7500 bytes…

Pokaż log z: OTL

Przestawiasz w nim Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan. - otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

ok zrobię o co prosisz ale za kilka godzin bo na kompie nie jestem! :frowning:

a po scanie naprawi się czy mam wklejić loga? a później ty powiesz?

a czy to też? w sensie czytałem że to też :

http://wklej.org/id/257549/