Wyskakujące okienka "Windows Security Alert"

Witam

proszę o sprawdzenie loga, bo złapałem jakiegoś wirusa. Co kilka minut wyskakuje mi na pulpicie okno" Warning! Potential Spyware Operation!" jako Windows Security Alert. W zasobniku mam czerwony trójkąt z wykrzyknikiem i jest napisane System Alert. Jestem zupełnie niedoświadczony i nie wiem co mogę z tym zrobić. Tyle co dowiedziałem sie czytając forumto to żeby zrobić loga, którego wklejam:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:55:12, on 2007-09-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\printer.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\printer.exe

O2 - BHO: IEHlprObj Class - {ABCDECF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\WINDOWS\system32\vtr.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [updateManager] “C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe” /r

O4 - HKLM…\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\Hewlett-Packard{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] “c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe”

O4 - HKLM…\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

O4 - HKLM…\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM…\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Photo Downloader] “C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinAVX] C:\WINDOWS\system32\WinAvXX.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [WinAVX] C:\WINDOWS\system32\WinAvXX.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: Cyber-shot Viewer Media Check Tool.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

O4 - Startup: system.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: autorun.exe

O4 - Global Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O7 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://www.empik.com/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\hadjajr.ini

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett Packard Company - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

End of file - 6342 bytes

Bardzo dziękuję za pomoc i wskazania.

morales

Użyj smitfraudfix w trybie awaryjnym opcja 2. Użyj combofix.

Z obu narzedzi daj raport.

OPCJA 1 z trybu awaryjnego

SmitFraudFix v2.234

Scan done at 20:29:54,44, 2007-09-30

Run from C:\Documents and Settings\Arkadiusz\Moje dokumenty\Dobre programy\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

hosts file corrupted !

192.168.200.3 download.microsoft.com

192.168.200.3 downloads.microsoft.com

192.168.200.3 go.microsoft.com

192.168.200.3 microsoft.com

192.168.200.3 msdn.microsoft.com

192.168.200.3 office.microsoft.com

192.168.200.3 support.microsoft.com

192.168.200.3 windowsupdate.microsoft.com

192.168.200.3 http://www.microsoft.com

192.168.200.3 pandasoftware.com

192.168.200.3 http://www.pandasoftware.com

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

C:\WINDOWS\system32\vtr???.dll FOUND !

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Arkadiusz

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Arkadiusz\Application Data

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\ARKADI~1\Ulubione

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

“Source”=“About:Home”

“SubscribedURL”=“About:Home”

“FriendlyName”=“Moja bieľĄca strona g˘wna”

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!

Miales uzyc smitfraudfix w trybie (opcji) 2.

przeraszam, ale jak pisałem nispecjelnie sie znam…

jak uzyć trybu (opcji) 2

Uruchom smita, i wybierz opcję:

I z tego dać raport?

Złączono Posta : 30.09.2007 (Nie) 20:51

SmitFraudFix v2.234

Scan done at 20:42:05,94, 2007-09-30

Run from C:\Documents and Settings\Arkadiusz\Moje dokumenty\Dobre programy\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!

Daj jeszcze raz logi z ComboFixa i Hijacka, bo to, co usunął SmitfraudFix to nie jest wszystko, co miał usunąć.

Nie rozumiem, dlaczego?

jessi

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222

Gutek2222 - przepraszam, ale wygląda na to że i na samy forum nie zabardzo sie dobrze poruszam. Już sie poprawiam.

Wklejam logi.

Combofix

ComboFix 07-09-21.2 - "Arkadiusz" 2007-10-01 19:45:30.3 - NTFSx86 

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.230 [GMT 2:00]

.


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-09-01 to 2007-10-01 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2007-09-30 19:53	3,022	--a------	C:\WINDOWS\system32\tmp.reg

2007-09-30 19:22	51,200	--a------	C:\WINDOWS\NirCmd.exe

2007-09-30 19:15	
I z Hijacka

[code] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 19:52:01, on 2007-10-01 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM…\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM…\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe O4 - HKLM…\Run: [UpdateManager] “C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe” /r O4 - HKLM…\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe O4 - HKLM…\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM…\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM…\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\Hewlett-Packard{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] “c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe” O4 - HKLM…\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe O4 - HKLM…\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe O4 - HKLM…\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start O4 - HKLM…\Run: [Adobe Photo Downloader] “C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe” O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray O4 - HKCU…\Run: [Skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’) O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’) O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’) O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’) O4 - Startup: Cyber-shot Viewer Media Check Tool.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://www.empik.com/flash/swflash.cab O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett Packard Company - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe – End of file - 5952 bytes

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools

Została jeszcze jedna jedna “sierotka” do usunięcia.

Spróbuj usunąć ręcznie.

A jeśli się nie uda, to zrobisz tak:

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\progq.exe

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe ) – podobnie jak na tym obrazku –> Klik

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

jessi

jessica, Gutek2222, arekmalek

dziękuję za Waszą pomoc

wygląda na to że wszystko wróciło do właściwego porządku

dziękuję jeszcze raz

pozdrawiam

morales

Złączono Posta : 13.11.2007 (Wto) 19:40

Witam ponownie po przerwie.

Proszę jeszcze raz o pomoc…

Problem pojawił sie na nowa.

A dodatkowo Avast nieustannie, przy zalogowaniu wykrywa jakies wirusy, głównie konie trojańskie.\Proszę o sprawdzenie loga.

wynik z SmitfraudFix’a

z trybu awaryjnego, opcja 2