Zwalniający Internet


(Bush4) #1

Proszę o sprawdzenie tego loga.

Objawy są takie, że w ostatnim czasie okropnie wolno chodzi Internet Explorer.

Mam łącze 1 mb. i jest wolniejsze od 256. Niejestem expertem, ale pare razy mi pomogliście =D>

Z góry dziękuje.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:12:35, on 2007-12-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\Toshiba.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - (no file)

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Hotkey Utility] "C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" /lang PL

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [Hidder] C:\Programy\TS\Hidder.exe /start

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Szybkie uruchamianie programu Microsoft Office OneNote 2003.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{98B31A2D-2E01-4609-AF6C-037F6D622269}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 8386 bytes


(Gutek) #2

usuń wpis HJT

Daj log z ComboFix


(Bush4) #3

Usunąłem ten wpis i coś jest nie tak z Windows-em.

Wyskakuje brak jaiegoś pliku podczas uruchamiania, ale net troche lepiej.

To jest log


(Bush4) #4

log z Combi Fix

ComboFix 07-12-15.5 - Kamil 2007-12-15 16:43:08.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.162 [GMT 1:00]

Running from: C:\Programy-instalki\ComboFix.exe

* Created a new restore point

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Documents and Settings\Kamil\Dane aplikacji\ShoppingReport

C:\Documents and Settings\Kamil\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\Config.xml

C:\Documents and Settings\Kamil\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\db\Aliases.dbs

C:\Documents and Settings\Kamil\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\db\Sites.dbs

C:\Documents and Settings\Kamil\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\dwld\WhiteList.xip

C:\Documents and Settings\Kamil\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\report\aggr_storage.xml

C:\Documents and Settings\Kamil\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\report\send_storage.xml

C:\Documents and Settings\Kamil\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\res1\WhiteList.dbs

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-15 to 2007-12-15 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-12-14 19:12 . 2007-12-14 19:12

2007-12-11 21:41 . 2007-10-11 00:52 6,065,664 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieframe.dll

2007-12-11 21:41 . 2007-07-01 04:31 2,455,488 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieapfltr.dat

2007-12-11 21:41 . 2007-07-01 04:36 1,036,288 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieframe.dll.mui

2007-12-11 21:41 . 2007-10-11 00:52 459,264 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeeds.dll

2007-12-11 21:41 . 2007-10-11 00:52 383,488 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieapfltr.dll

2007-12-11 21:41 . 2007-10-11 00:52 267,776 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\iertutil.dll

2007-12-11 21:41 . 2007-10-11 00:52 63,488 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\icardie.dll

2007-12-11 21:41 . 2007-10-11 00:52 52,224 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeedsbs.dll

2007-12-11 21:41 . 2007-10-10 11:59 13,824 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieudinit.exe

2007-12-11 21:40 . 2007-12-11 21:41

2007-12-11 21:36 . 2007-08-13 18:54 33,792 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\custsat.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-12-15 15:34 --------- d-----w C:\Program Files\Neostrada TP

2007-12-15 15:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Kamil\Dane aplikacji\uTorrent

2007-12-15 08:30 --------- d-----w C:\Program Files\eMule

2007-12-14 18:26 --------- d-----w C:\Program Files\Mozilla Thunderbird

2007-12-07 18:56 --------- d-----w C:\Program Files\Toshiba

2007-12-04 14:56 93,264 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-12-04 14:55 94,544 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-12-04 14:53 23,152 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2007-12-04 14:51 42,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-12-04 14:49 26,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2007-12-04 13:04 837,496 ----a-w C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-12-04 12:54 95,608 ----a-w C:\WINDOWS\system32\AvastSS.scr

2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys

2007-11-10 16:32 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Aneta\Dane aplikacji\PC Suite

2007-11-10 16:01 --------- d-----w C:\Program Files\Nokia

2007-11-10 16:01 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Nokia

2007-11-10 15:39 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Kamil\Dane aplikacji\PC Suite

2007-11-10 13:18 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Nokia

2007-11-10 13:17 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Installations

2007-11-10 13:01 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Kamil\Dane aplikacji\Nokia

2007-11-10 12:58 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Kamil\Dane aplikacji\Nokia Multimedia Player

2007-11-10 12:56 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\PC Suite

2007-11-10 12:52 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\PCSuite

2007-11-10 12:51 --------- d-----w C:\Program Files\DIFX

2007-11-10 12:51 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Downloaded Installations

2007-11-10 12:50 --------- d-----w C:\Program Files\PC Connectivity Solution

2007-11-04 18:52 --------- d-----w C:\Program Files\uTorrent

2007-11-03 18:59 --------- d-----w C:\Program Files\AVI MPEG Splitter

2007-10-29 22:44 1,291,264 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll

2007-10-25 18:34 --------- d-----w C:\Program Files\Kolekcja Klasyki

2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOSCDSPD"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe" [2005-04-12 12:04]

"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-03-12 12:49]

"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 12:00]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"igfxtray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2005-11-28 13:55]

"igfxhkcmd"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2005-11-28 13:52]

"igfxpers"="C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe" [2005-11-28 13:55]

"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-12-16 16:32]

"High Definition Audio Property Page Shortcut"="CHDAudPropShortcut.exe" [2005-12-29 14:21 C:\WINDOWS\system32\CHDAudPropShortcut.exe]

"Toshiba Hotkey Utility"="C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" [2006-01-27 21:13]

"TPSMain"="TPSMain.exe" [2005-08-04 14:16 C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe]

"SmoothView"="C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe" [2005-05-13 11:03]

"PadTouch"="C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe" [2005-12-22 15:34]

"DLA"="C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE" [2005-10-06 05:20]

"IntelZeroConfig"="C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe" [2005-12-05 11:37]

"IntelWireless"="C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" [2005-11-28 10:41]

"WooCnxMon"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [2003-10-16 17:07]

"SpeedTouch USB Diagnostics"="C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [2004-01-26 10:38]

"Hidder"="C:\Programy\TS\Hidder.exe" [2002-06-03 12:36]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 14:00]

"NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-09 17:53]

"PCSuiteTrayApplication"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe" [2007-06-18 15:10]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 12:00]

"Nokia.PCSync"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" [2007-06-19 10:17]

C:\Documents and Settings\Aneta\Menu Start\Programy\Autostart\

Szybkie uruchamianie programu Microsoft Office OneNote 2003.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE [2005-03-17 14:06:14]

C:\Documents and Settings\Kamil\Menu Start\Programy\Autostart\

Szybkie uruchamianie programu Microsoft Office OneNote 2003.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE [2005-03-17 14:06:14]

R0 AFPAnsi;G-DATA UkrywaczAnsi;C:\WINDOWS\system32\Drivers\AFPAnsi.sys

R3 BoiHwsetup;Access 32bits INT15 routine;C:\WINDOWS\system32\drivers\BoiHwSetup.sys

R3 qkbfiltr;Quanta HotKey Keyboard Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\qkbfiltr.sys

R3 qmofiltr;Quanta HotKey Mouse Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\qmofiltr.sys

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{11518350-a1dd-11da-b869-001636093723}]

\Shell\AutoRun\command - browser.exe

*Newly Created Service* - CATCHME

*Newly Created Service* - PROCEXP90

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-15 16:44:56

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

C:\WINDOWS\hide.conf 83 bytes

scan completed successfully

hidden files: 1

**************************************************************************

.

Completion time: 2007-12-15 16:45:19

.

2007-12-12 14:42:24 --- E O F ---