Aby powtórnie połączyć się z internetem potrzebny reset komp

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:18:20, on 2006-07-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\Program Files\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

D:\PROGRA~1\Keyboard\Ikeymain.exe

D:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

D:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksmonsv.exe

D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe

D:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks2006.exe

D:\Program Files\Nero 7\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\lxcemon.exe

C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\ezprint.exe

D:\Program Files\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe

C:\DOCUME~1\jan\USTAWI~1\Temp\Rar$EX07.219\Zegarynka.exe

D:\Program Files\MKS_VIR_2006\Mks_mail.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\tlntsvr.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\lxcecoms.exe

D:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

D:\Pobrane-Internet\Wirusy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [LXCECATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCEtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] D:\PROGRA~1\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "D:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!ewido] "D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_VIR_2006] D:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks2006.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] D:\Program Files\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [lxcemon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\lxcemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\ezprint.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [RSD_HDDThermo] D:\Program Files\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Zegarynka] C:\DOCUME~1\jan\USTAWI~1\Temp\Rar$EX07.219\Zegarynka.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] D:\Program Files\WITaj!\Wit2000.exe /jeden /prywatne

O4 - HKCU\..\Run: [MailScanner] D:\Program Files\MKS_VIR_2006\Mks_mail.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: KODAK Software Updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15015/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15023/CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B652E3DF-6A3A-414E-8FDA-6755BBC8470E}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - D:\Program Files\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: lxce_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcecoms.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - D:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - D:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Program Files\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

usuń folder a wpisy hijackiem

Przecierz ten wpis dotyczy aplikacji Spyware Terminator do usuwania spyware troche tego nie rozumie bo program jest porzyteczny i nawet niedawno byl polecany przez PCWK :?

Wybacz to program wątpliwej reputacji :frowning:

Problem był już przed instalacją Spyware Terminator.

Komputer co prawda łączy się z internetem ale brak połączenia z serwerem, w logu jak powyżej pojawia się dodatkowy wpis:

Usuwając ten wpis i resetując komputer problem znika ale po czasie wraca wraz z tym wpisem

Zostaw to twój DNS, dlatego nie masz netu. Użyj WinsockFix

Dzięki ! Użycie programu Winsock Fix naprawiło problem, ale jednocześnie usunęło zaporę sieciową z MKSa, czyżby jej działanie stwarzało ten problem?