[Ada] Sklejanie String'a z Integer'ow


(Kornicameister) #1
--- libraries

WITH Ada.Text_IO; USE Ada.Text_IO;

WITH Ada.Integer_Text_IO; use Ada.Integer_Text_IO;


--- main block

PROCEDURE Zadanie2 IS

--- constants

  Lenght_Date_Const: CONSTANT Positive := 11;

  --- variables

  Date: String(1..Lenght_Date_Const);

  Lenght_Date: Integer :=0;


  type DateRecord is

   record

     Day: Integer := 0;	--pointer to be used to check correctness of given day (range 1-31)

     Month: Integer := 0;	--pointer to be used to check correctness of given month (range 1-12)

     Year: Integer :=0;	--pointer containing the year (last for chars from string)

   end record;


  type DatePtr is access DateRecord;	DatePtr1: DatePtr;


  --- function block

  function CheckDate ( Date: in String) return Boolean is

  begin

   -- here date will be splitted using '-' as regexp and than all three parts will be checked for their correctness

   DatePtr1 := new DateRecord;

   DatePtr1.Day := Integer'Value(Date(Date'First..Date'First+1));

   DatePtr1.Month := Integer'Value(Date(Date'First+3..Date'First+4));

   DatePtr1.Year := Integer'Value(Date(Date'First+6..Date'First+9));


   if (DatePtr1.Day <= 0 or else DatePtr1.Day > 31) then

     return false;

   elsif (DatePtr1.Month <= 0 or else DatePtr1.Month > 12) then

     return false;

   end if;


   return true;

  end CheckDate;


  function isLeap ( year : in Integer) return Boolean is

  begin

   if ( ( ( 

       ( year mod 4 ) = 0 ) AND ( ( year mod 100 ) /= 0 ) )

     or else ( ( year mod 400 ) = 0 ) ) then

     return true;

   end if;

   return false; --returns false if above condition is not true

  end isLeap;


  FUNCTION Tommorow ( date_ptr : in DatePtr ) RETURN String IS

  BEGIN

   -- this function will calculate the tommorow day along with checking conditions for leap year and checking if we have the last day of month, of year

   -- and so on

   -- checking Leap Year Condition

   if ( isLeap(date_ptr.Year) and date_ptr.Month = 2 and date_ptr.Day = 29) then

     -- so the year is leap, February is present, and there is the last day of it

     date_ptr.Month := date_ptr.Month + 1;

     date_ptr.Day := 1;

     -- missing returning date

   else

     -- the year is not leap

     -- two conditions 

     -- 1. for even months

     -- 2. for odd months

     if date_ptr.Month mod 2 = 0 then --month is even -> has 30 days

      if date_ptr.Day >= 1 or else date_ptr.Day <30 then

        date_ptr.Day := date_ptr.Day + 1;

      else --the last day of month

        date_ptr.Day := 1;

        if date_ptr.Month = 12 then --December so year must be incremented also

         date_ptr.Month := 1;

         date_ptr.Year := date_ptr.Year + 1;

        else --Any other even month different than December

         date_ptr.Month := date_ptr.Month + 1;

        end if;

      end if;

     else -- month is odd -> has 31 days

      if date_ptr.Day >= 1 or else date_ptr.Day <31 then

        date_ptr.Day := date_ptr.Day + 1;

      else --the last day of month

        date_ptr.Day := 1;

        date_ptr.Month := date_ptr.Month + 1;

      end if;

     end if;

     return ("dd-mm-rrrr"); --here should be date concated from scraps (date_ptr.Day etc)

   end if;

  END Tommorow;


BEGIN

  Put_Line("Hello - program zadanie6");

  Put("Podaj date, pamietajac ze program akceptuje date w formacie dd-mm-rrrr");

  New_Line(3);

  Put("Data ->"); Get_Line(date,lenght_date);

  New_Line;

  Put("Podales date -> "); Put(Date(1..Lenght_Date));

  New_Line(2); Put("-----------------------"); New_Line(2);

  IF CheckDate(Date) THEN

   Put_Line("Podales prawidlowa date");

   Put("Jutro bedziemy mieli wiec ->"); Put(Tommorow(DatePtr1));

  ELSE

   Put_Line("Data nieprawidlowa, koniec programu");

  END IF;

END;

--- end of main block

brakuje mi w tym programie, który ogólnie ma podać jutrzejszą datą z uwzględnieniem sprawdzania roku przestępnego, żeby zwrócił w końcu tą datę rozwiązałem problem dzieląc podanego stringa (ponieważ w takim formacie jest podawana data) na części i zapisując te części do zmiennych typu Integer, niemniej jednak nie mogłem znaleźć w Google sposobu powrotu ponownie do Stringa, który chciałbym wyświetlić na ekranie Oczywiście znalazłem funkcję concate która mi połączy kilka różnych stringów, ale to co nie trybi to samo przecastowanie (jeśli mogę się tak wyrazić) Integera do stringa ma ktoś jakiś pomysł ? Problem 2 Wyrzuca mi ostrzeżenie chyba na liniach, gdzie chce przypisać jedynkę do zmiennych (miesiąc bądź dzień)

warning: Program_Error may be raised at run time Builder warnings000063