Alternatywa dla Office Publisher?


(Onlinemaster) #1

Istnieje bezpłatna alternatywa dla Office Publisher na licencji LGPL ?


(Monczkin) #2

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=32

np. scribus