Aplikacje zawieszają się - konieczny restart


(Chandrika) #1

jak w temacie...

komp po sprawdzeniu nodem32 i spybotem

proszę o sprawdzenie logów:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:03:44, on 2007-09-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\EFTP\EFTP3ServerService.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Lexmark 5200 series\lxbtbmgr.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Lexmark 5200 series\lxbtbmon.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program Files\EFTP\EFTP3Server.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\LeechGet 2007\LeechGet.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.incredimail.com/italian

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O2 - BHO: Star Downloader Toolbar Helper - {E16AB45F-35A8-4f4d-922F-8D00D760F85B} - C:\Program Files\Star Downloader Toolbar\v2.0.0.5\Star_Downloader_Toolbar.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O3 - Toolbar: Star Downloader Toolbar - {8CEB3591-5DDC-47ec-AF97-66699BC85FE0} - C:\Program Files\Star Downloader Toolbar\v2.0.0.5\Star_Downloader_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 5200 series] "C:\Program Files\Lexmark 5200 series\lxbtbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LXBTCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXBTtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EFTP3Server] C:\Program Files\EFTP\EFTP3Server.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Flashget] C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe /min

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Zegarynka] C:\DOCUME~1\AGNIES~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.203\Zegarynka.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [checkers] C:\WINDOWS\checkers5.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Yodm3D] C:\DOCUME~1\AGNIES~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.828\Yodm3D.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [LeechGet] "C:\Program Files\LeechGet 2007\LeechGet.exe" -intray

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ttool] C:\WINDOWS\9129837.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Avvio veloce di Microsoft Office OneNote 2003.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Analizuj za pomocą LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2007\\Parser.html

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight Pro - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Pro Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając kreatora LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2007\\Wizard.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2007\\AddUrl.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ricerche - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Tłumacz na angielski - {CCCE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tłumacz na angielski - {CCCE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra button: Tłumacz na polski - {CCCE5D71-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tłumacz na polski - {CCCE5D71-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra button: Zachowaj przetłumaczoną stronę - {CCCE5D72-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Zachowaj przetłumaczoną stronę - {CCCE5D72-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1157713584875

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: EFTP3 Server (EFTP3Server) - Lester Clayton Limited - C:\Program Files\EFTP\EFTP3ServerService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: lxbt_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxbtcoms.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe


--

End of file - 11930 bytes

(Gutek) #2

Daj log z ComboFix


(Chandrika) #3

log zamieszczony jest tutaj:http://wklej.org/id/e3ca28045f


(jessica) #4

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Masz "Unlockera", więc usuń nim te powyższe (dwa pierwsze być może już wcześniej były usuwane?).

Potem:

Potem możesz dać log z ComboFixa do kontroli.

Lub możesz jeszcze, tak na wszelki wypadek, użyć SDFix

Uwaga: Da się go uruchomić tylko w Trybie Awaryjnym.

Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

jessi


(Gutek) #5

Zanim coś będziesz kombinował wyłącz Rezydenta z Spybot - Search & Destroy


(Chandrika) #6

log do kontroli:http://www.wklej.org/id/31b904f810

dzięki za pomoc.


(jessica) #7

Jak widać - jest bez zmian.

Zrób najpierw to, co zalecił @Gutek2222, a dopiero potem to, co zaleciłam poprzednio w sprawie rejestru.

jessi


(Chandrika) #8

Tak było zrobione najpierw wyłączenie rezydenta a potem reszta....


(jessica) #9

Ale ja widzę, że ten klucz dalej jest, więc nie wiem, co jest grane.

Sprawdź, czy nie ma przypadkiem na dysku: C:\WINDOWS\vchost.exe

Plik może być ukryty.

Jednak Użyj -->SDFix

Uwaga: Da się go uruchomić tylko w Trybie Awaryjnym.

Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

I nowy log z ComboFix.

jessi


(Chandrika) #10

jest plik o takiej nazwie ale bez rozszerzenia....

log z SDFix:

SDFix: Version 1.104


Run by Agnieszka on 2007-09-14 at 18:29


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found

Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------

Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"="C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu - program g˘wny"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:


C:\WINDOWS\system32\PolengAddins.dll

C:\Program Files\FlashGet\Torrent\GetRight.Pro.v6.3.rar.torrent.bits

C:\Program Files\FlashGet\Torrent\GetRight.Pro.v6.3.rar.torrent.filelist

C:\Program Files\FlashGet\Torrent\GetRight.Pro.v6.3.rar.torrent.seeds

C:\Documents and Settings\Agnieszka\Pulpit\konspekty z matematyki\~WRL2489.tmp

C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp

C:\WINDOWS\system32\config\SAM.tmp.LOG

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.tmp.LOG


Finished!

oraz Combo Fix:

ComboFix 07-09-13.3 - "Agnieszka" 2007-09-14 18:42:36.4 - NTFSx86

(jessica) #11

A może masz ustawione ukrywanie rozszerzeń?

Sprawdź to:

A potem nie pomyl plików:

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe --> dobry

C:\WINDOWS\vchost.exe --> zły

Poza tym widzę, że to też nie jest jeszcze sfiksowane w Hijacku.

jessi


(Chandrika) #12

to miałam zrobione

a tak wygląda ten plik:

http://img75.imageshack.us/my.php?image ... 548ry8.png


(adam9870) #13

Uruchom system w trybie awaryjnym, wybierz Start, Uruchom, wpisz cmd i kliknij OK, w konsoli, która się otworzy wydaj następujące polecenia:

Ew. jeśli ujrzysz informację o braku pliku bądź braku dostępu do niego, spróbuj usunąć go ręcznie.