Asembler - wprowadzanie dwóch liczb hex na 16 bit każda

Witam, mam za zadanie wprowadzić dwie liczby hex na 16 bitach każda (czyli po 4 znaki) i je wyświetlić. Jednak przy wpisywaniu pierwszej liczby, a konkretnie jej 4 znaku, wywala mnie. Nie wiem gdzie jest przyczyna, przekraczam pamięć, źle się odwołuję?

pisz macro txt 

    lea dx, txt

    mov ah,9

    int 21h 

endm      


clrscr macro

    mov ax,3

    int 10h 

endm  


ustawKursor macro X,Y     

    mov ah,2            

    mov bh,0            

    mov dl,Y            

    mov dh,X            

    int 10h            

endm                 


sts segment stack 'stack'

    db 512 dup(0)

sts ends       


dane segment     


 	zmienna1 db 0

 	txt2 db 'Podaj wartosc L1 hex = $'

	txt3 db 'Podaj wartosc L2 hex = $'

	txt4 db 'Podales L1 = $'

	txt5 db 'Podales L2 = $'


dane ends             


prog segment           

    assume cs:prog,ds:dane,ss:sts

P486N               

start:              

    mov ax,seg dane      

    mov ds,ax         

    clrscr  

		ustawKursor 3,10

		pisz txt1

    ustawKursor 4,10     

    pisz txt2         

    call pobHex     

		ustawKursor 5,10

		pisz txt3

		call pobHex

		ustawKursor 6,10

		pisz txt4         

		call wyswHex

		ustawKursor 7,10

		pisz txt5

		call wyswHex


		mov ah,7

		int 21h


    mov ah,4ch       

    int 21h        


pobHex proc 

    call pobHex1

    shl al,4

    push ax

    call pobHex1

		push ax

		call pobHex1

		push ax

		call pobHex1

    pop dx

    and al,0Fh

    and dl,0F0h

    add al,dl

    mov zmienna1,al

    ret

endp     


pobHex1 proc

ety1:    

    mov ah,7

    int 21h


    cmp al,'0'

    jb ety1

    cmp al,'9'

    jbe cyfr

    cmp al,'A'

    jb ety1

    cmp al,'F'

    jbe lit_d

    cmp al,'a'

    jb ety1

    cmp al,'f'

    ja ety1

lit_m:    

    push ax

    mov dl,al ; wyswietlenie

    mov ah,2

    int 21h

    pop ax    

    sub al,87

    jmp ety2

lit_d:     

    push ax

    mov dl,al ; wyswietlenie

    mov ah,2

    int 21h

    pop ax    

    sub al,55

    jmp ety2

cyfr:     

    push ax

    mov dl,al ; wyswietlenie

    mov ah,2

    int 21h

    pop ax    

    sub al,30h ; 48

ety2:     

    ret ;4 mlodsze bity rejestru al zawieraja wartosc jednej liczby hex

endp      
wyswHex proc

    mov al,zmienna1 ; pierwszy znak

    shr al,4

    cmp al,10

    jb ety4

    add al,55 ; kody ascii liter

    jmp ety5

ety4:

    add al,30h

ety5:        

    mov dl,al

    mov ah,2              

    int 21h              


    mov al,zmienna1 ; drugi znak

    and al,0Fh

    cmp al,10 

    jb ety6  

    add al,55 ; kody ascii liter

    jmp ety7

ety6:

    add al,30h


ety7:

		mov dl,al

    mov ah,2              

    int 21h              


    mov al,zmienna1 ; trzeci znak

    and al,0Fh

    cmp al,10 

    jb ety8  

    add al,55 ; kody ascii liter

    jmp ety9


ety8:

    add al,30h


ety9:		

		mov dl,al

    mov ah,2              

    int 21h              


    mov al,zmienna1 ; czwarty znak

    and al,0Fh

    cmp al,10 

    jb ety10  

    add al,55 ; kody ascii liter

    jmp ety11


ety10:

    add al,30h


ety11:


    mov dl,al

    mov ah,2              

    int 21h              

    ret              

endp                    prog ends                 

end start

W tej procedurze:

pobHex proc

      call pobHex1

      shl al,4

      push ax

      call pobHex1

     push ax

     call pobHex1

     push ax

     call pobHex1

      pop dx

      and al,0Fh

      and dl,0F0h

      add al,dl

      mov zmienna1,al

      ret

  endp

Wrzucasz na stos 3 wartości 16 bitowe, a zdejmujesz tylko jedną.

Instrukcja ret powraca z procedury zdejmując ze stosu, adres powrotu. Niestety za adres powrotu w tym przypadku robią wrzucone przez Ciebie wartości ax. Przed wywołaniem instrukcji ret należy zdjąć ze stosu wszystkie wartości umieszczone na stosie przez tę procedurę.

Domyślam się, że Twoim założeniem było zwrócenie przez stos pewnych wartości z procedury. Oczywiście można tak zrobić, ale należy zastosować tzw. ramkę stosu. Nie jest to rzecz trudna, ale myślę, że łatwiej w tej sytuacji zwrócić wartości umieszczając je po prostu w odpowiednich rejestrach ogólnego przeznaczenia.

Masz w tej funkcji cztery razy push a tylko jeden raz pop