Balloon Tooltip Visual C++ 2008


(Kamil Wojtasik) #1

Witam, Mam taki problem. Próbuje zrobić Dymek na ikonce w Tray ale nie wiem dlaczego ikonka się pojawia a dymek nie. Może ktoś też miał kiedyś taki problem?

Czy to wina ustawień VC++?

Bardzo proszę o pomoc. Oto kod:

#define WINVER 0x0500

#define _WIN32_IE 0x0500

#include 

#include 

#include 


#define TRAY_MESSAGE (WM_APP + 123)

#define IDC_BUTTON1 1001

#define IDM_TIMER 1002


HINSTANCE InstanceHandle;

void Minimize(HWND hwndDlg);

void UnMinimize(HWND hwndDlg);

void SetBaloonTip(HWND hwndDlg);

HICON HIcon;


LRESULT CALLBACK DialogProc(HWND hwndDlg,

              UINT msg,

              WPARAM wParam,

              LPARAM lParam)

{

  switch(msg)

  {

  case WM_CREATE:

   CreateWindow("BUTTON",

          "Push Me",

          WS_CHILD | WS_VISIBLE,

          5, 5, 100, 24,

          hwndDlg,

          (HMENU)(IDC_BUTTON1),

          InstanceHandle,

          0);

   break;

  case TRAY_MESSAGE:

   if(lParam == WM_LBUTTONDOWN)

   {

     UnMinimize(hwndDlg);

   }

   break;

  case WM_TIMER:

   KillTimer(hwndDlg, IDM_TIMER);

   SetBaloonTip(hwndDlg);

   break;

  case WM_COMMAND:

   if(HIWORD(wParam) == BN_CLICKED &&

     LOWORD(wParam) == IDC_BUTTON1)

   {

     Minimize(hwndDlg);

   }

   break;

  }

  return DefWindowProc(hwndDlg, msg, wParam, lParam);

}


int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE, LPSTR, INT)

{

  InstanceHandle = hInstance;

  HIcon = LoadIcon(0, IDI_WINLOGO);

  // HIcon = (HICON )LoadImage(0, "myicon.ico", IMAGE_ICON, 0, 0, LR_DEFAULTSIZE | LR_LOADFROMFILE);

  WNDCLASS wc;

  memset(&wc, 0, sizeof(WNDCLASS));

  wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_DBLCLKS;

  wc.lpfnWndProc = DialogProc;

  wc.hInstance = InstanceHandle;

  wc.hbrBackground = (HBRUSH )(COLOR_BTNFACE + 1);

  wc.lpszClassName = "WhateverClass";

  wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);

  if(!RegisterClass(&wc))

   return FALSE;

  HWND WindowHandle = CreateWindow("WhateverClass",

                  "Whatever", // Caption text

                  WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS |

                  WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION |

                  WS_BORDER | WS_SYSMENU,

                  100, 100, 110, 70, // Position

                  0,

                  0,

                  InstanceHandle,

                  0);

  MSG Msg;

  while(GetMessage(&Msg, WindowHandle, 0, 0xFFFF) > 0)

  {

   if(!IsDialogMessage(WindowHandle, &Msg))

   {

     TranslateMessage(&Msg);

     DispatchMessage(&Msg);

   }

  }

  return 0;

}


void Minimize(HWND hwndDlg)

{

  NOTIFYICONDATA NotifyIconData;

  ShowWindow(hwndDlg, SW_HIDE);

  memset(&NotifyIconData, 0, sizeof(NotifyIconData));

  NotifyIconData.cbSize = sizeof(NotifyIconData);

  NotifyIconData.uID = 123;

  NotifyIconData.hWnd = hwndDlg;

  NotifyIconData.hIcon = HIcon;

  NotifyIconData.uFlags = NIF_ICON | NIF_MESSAGE;

  NotifyIconData.uCallbackMessage = WM_APP + 123;

  strcpy(NotifyIconData.szTip, "TrayTip");

  Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, &NotifyIconData);

  SetTimer(hwndDlg, IDM_TIMER, 2000, 0);

}


void UnMinimize(HWND hwndDlg)

{

  NOTIFYICONDATA NotifyIconData;

  ShowWindow(hwndDlg, SW_SHOW);

  memset(&NotifyIconData, 0, sizeof(NotifyIconData));

  NotifyIconData.cbSize = sizeof(NotifyIconData);

  NotifyIconData.uID = 123;

  NotifyIconData.hWnd = hwndDlg;

  NotifyIconData.hIcon = HIcon;

  NotifyIconData.uFlags = NIF_ICON | NIF_MESSAGE;

  NotifyIconData.uCallbackMessage = TRAY_MESSAGE;

  strcpy(NotifyIconData.szTip, "TrayTip");

  Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE, &NotifyIconData);

}


void SetBaloonTip(HWND hwndDlg)

{

  NOTIFYICONDATA NotifyIconData;

  memset(&NotifyIconData, 0, sizeof(NOTIFYICONDATA));

  NotifyIconData.cbSize = sizeof(NOTIFYICONDATA);

  NotifyIconData.uID = 123;

  NotifyIconData.hWnd = hwndDlg;

  NotifyIconData.hIcon = HIcon;

  NotifyIconData.uFlags = 0x10;

  NotifyIconData.uTimeout = 15000;

  NotifyIconData.uCallbackMessage = TRAY_MESSAGE;

  strcpy(NotifyIconData.szInfoTitle, "BaloonTitle");

  strcpy(NotifyIconData.szInfo, "BalloonInfo");

  strcpy(NotifyIconData.szTip, "TrayTip");

  Shell_NotifyIcon(NIM_MODIFY, (NOTIFYICONDATA *)&NotifyIconData);

}