Bardzo proszę o sprawdzenie mojego loga.....wielkie dzięki

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:52:14, on 2005-03-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe

D:\Program Files\DU Super Controler\DUSuperControler.exe

C:\Program Files\InterMute\SpySubtract\SpySub.exe

D:\Program Files\DU Super Controler\DUSuperControler.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\WINDOWS\ATKKBService.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

D:\Program Files\TrojanShield\st.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

D:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\DOCUME~1\Matwiej\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.734\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [smcService] D:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM…\Run: [AWMON] “D:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe”

O4 - HKLM…\RunServices: [TrojanShield Protector] D:\Program Files\TrojanShield\Port.exe

O4 - HKCU…\Run: [boost XP Service] D:\Program Files\Boost XP\bxservice.exe

O4 - Global Startup: DUSuperControler.lnk = D:\Program Files\DU Super Controler\DUSuperControler.exe

O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = C:\Program Files\InterMute\SpySubtract\SpySub.exe

O4 - Global Startup: TrojanShield.lnk = D:\Program Files\TrojanShield\Init.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - D:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - D:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

wylacz przywracanie systemu i usun:

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

i jest czysto

i log czysty

jak cos nieteges skanery AV masz podane

w co drugim logu

przeskanuj sobie

szczepionka G DATA

i Stingerem MCAfee

http://download.nai.com/products/mcafee … tinger.exe

uzyj ETD_Security

http://www.download.com/ETD-Security-Sc … 29424.html