Bład w bootowanie "myOS" w C na Vboxie

[BITS 32]

[SECTION .text]EXTERN code

EXTERN bss

EXTERN endmboot: 

	dd 0x1BADB002

	dd 0x10001

	dd -(0x1BADB002+0x10001)

	dd mboot

	dd code 

	dd bss 

	dd end 

	dd start GLOBAL startstart: 

	cli 

	mov esp,kstack+4096 

	mov ax,0x10 

	mov ds,ax 

	mov es,ax 

	mov fs,ax 

	mov gs,ax 

	lgdt [gdt_descr] 

	jmp .1 

	.1: 

		push dword 0 

		push dword 0 

		push dword 0 

		push dword L6 

		EXTERN kernel

		push dword kernel 

		ret 

	L6: 

		jmp L6 [SECTION .bss] 

kstack: resd 1024 [SECTION .data] 

gdt_descr: 

dw 256*8-1 

dd _gdt GLOBAL _gdt 

_gdt: 

	dd 0,0 

	dd 0x0000FFFF,0x00CF9A00 

	dd 0x0000FFFF,0x00CF9200 

	dd 0,0 

times 254 dd 0,0

Powyżej init.asm
 

void kernel()

{

	unsigned char *vga=(char *)0xb8000; 

	

	void kernel_printf(char *phrase) 

	{ 

		while(*phrase != '\0')

		{

			*vga++= *phrase; 

			*vga++ = 0x07;

			phrase++; 

		}

	}

	void kernel_halt()

	{

		while(1) {}

	}	kernel_printf("Hello World"); 

	kernel_halt();}

Powyżej kernel.c

OUTPUT_FORMAT("binary") 

ENTRY("start") 

SECTIONS { 

	.text 0x100000 : { 

		code = . ; _code = . ; 

		*(.text) 

	} 

	.data : { 

		*(.data) 

	} 

	.bss : { 

		bss = . ; _bss = . ; 

		*(.bss) 

		*(.COMMON) 

	} 

	end = . ; _end = . ; 

}

Powyżej kernel.ld
 

#!/bin/bash#apt-get update -y

#apt-get upgrade -y

#apt-get -f install -y

#apt-get install build-essential nasm xorrisogcc kernel.c -O2 -fomit-frame-pointer -c -o kernel.o 

nasm init.asm -o init.o -f elf64ld -Tkernel.ld -o kernel.bin init.o kernel.o

grub-mkrescue -o systemik.iso iso

Powyżej pseudo-make.

 

I teraz mam do Was prośbę, dlaczego VirtualBox nie wyświetla HelloWorld po wyjściu z gruba?

Też miałem problemy z uruchamianiem własnego OS na vboxie, może spróbuj czegoś mniej kombajnowego, np. qemu i sprawdź komunikaty z terminala.

qemu uruchamia gruba i kernela bez errorów ale bez napisu :confused: