Błąd w Pascalu

Mam problem z PAscalem. Postanowiłem napisać swój mały programik i nie wiem w czym jest błąd.

program matematyka;

uses crt;

var n,m,z,x:longint;

begin


readln(n);

z:=1;

for x:=1 to n do

begin

  readln(m);

  z:=z*m;

end;


writeln('iloczyn=',z);

readln;

end.

A jaki błąd wyrzuca kompilator ??

nie korzystasz z tej bibliotek - możesz wywalić

Jakiego używasz kompilatora? Ja mam FreePascal’a i kompiluje bez problemu