Błąd w skompilowanym programie 'access violation' [DELPHI]


(Thmastercz) #1

Mój program kompiluje się w delphi ok lecz podczas działania wywala błąd access violation at address. Pokazuje się on tylko wtedy, gdy klikam ciągle wczytaj plik, a po wczytaniu usuń plik. Proszę o pomysły jak temu zapobiec. Korzystając z pewnego programu "EurekaLog" udało mi się wykryć, że błąd jest tu:

if OpenDialog1.Execute then

Screen blędu: http://img291.imageshack.us/img291/8982/bladk.pngA i błąd będzie widoczny tylko po skompilowaniu w delphi. Na dysku .exe tylko się zamknie. Gdyby ktoś chciał pobrać program: http://hotfile.com/dl/64887259/9787cf8/pr.rar.htmlKod wygląda następująco:

unit Unit1;


interface


uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, StdCtrls, Buttons, Grids;


type

 TForm1 = class(TForm)

  OpenDialog1: TOpenDialog;

  StringGrid1: TStringGrid;

  BitBtn1: TBitBtn;

  procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);

 private

  { Private declarations }

 public

  { Public declarations }

 end;


var

 Form1: TForm1;


implementation


{$R *.dfm}


procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);

var

 Plik: TextFile;

 t : array of string;

 wiersz : integer;


begin

 if BitBtn1.Caption='Wczytaj plik' then

 begin

  if OpenDialog1.Execute then

   try

    begin

     wiersz := 0;

     AssignFile(Plik, OpenDialog1.FileName);

     Reset(Plik);

     while not Eof(Plik) do

     begin

      Inc(wiersz);


      if (wiersz > StringGrid1.RowCount-1) then

       StringGrid1.RowCount := StringGrid1.RowCount + 1;


      SetLength(t, wiersz+1);

      Readln(Plik, t[wiersz]);


      if (t[wiersz] = '') then

       Dec(wiersz)

      else

      begin

       StringGrid1.Cells[0, wiersz] := IntToStr(wiersz);

       StringGrid1.Cells[1, wiersz] := t[wiersz];

      end;

     end;

    end;

    CloseFile(Plik);


    BitBtn1.Caption := 'Usuń listę';

   except Application.MessageBox('Błąd przy wczytywaniu danych!', 'Wczytywanie danych', MB_OK + MB_ICONError);

   end;

 end

 else

 begin

  if Application.Messagebox('Czy chcesz usunąć listę?','Czyszenie danych' , MB_OKCancel)=IdOK then

  begin

   StringGrid1.RowCount := 2;

   StringGrid1.ColCount := 3;

   BitBtn1.Caption := 'Wczytaj plik';

  end;

 end;

end;


end.

([alex]) #2

nigdzie nie zmieniasz

StringGrid1.RowCount

a trzeba jak masz więcej niż jeden wiersz do wczytania.


(Thmastercz) #3

a przecież w tej linii jest powiększany StringGrid:

if (wiersz > StringGrid1.RowCount-1) then

       StringGrid1.RowCount := StringGrid1.RowCount + 1;