[C++/Dev C++] Jak wyłączyć Scrollbar w aplikacji konsolowej


(Kamil Wojtasik) #1

Jak wyłączyć Scrollbar w aplikacji konsolowej w C++/Dev C++?


(Sawyer47) #2

Scrollbar nie jest częścią aplikacji działającej w trybie tekstowym. Można co najwyżej wyłączyć w go w opcjach emulatora terminala, a to jest zależne od tego jakiego się używa.


(Kamil Wojtasik) #3

A jak zrobić coś takiego ? tu nie ma scrola ...


(Ryan) #4

Nie prawda, nr47, można wyłączyć scroll bar kawałkiem kodu. Wystarczy wywołać kilka funkcji API, m.in.:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms686044.aspx

Jeśli dobrze pamiętam manipulacja ScreenBufferSize i WindowInfo jest wystarczająca. Nie mogę niestety znaleźć kodu, który to robi, ale wykonałem to kiedyś i wiem, że działa (w C# za pomocą P/Invoke, ale jednak).

//edit

To powyżej to nie musi wcale być okno konsoli.


(Kamil Wojtasik) #5

Dzięki Ryan.

Znalazłem.

Jakby ktoś kiedyś szukał to zamieszczam tu :

#include 


static HANDLE hStdIn;

static HANDLE hStdOut;

static DWORD SavedMode;

static CONSOLE_CURSOR_INFO SavedCursor;


static void resizeConBufAndWindow(HANDLE hConsole, SHORT xSize, SHORT ySize)

{

  CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi;

  BOOL bSuccess;

  SMALL_RECT srWindowRect;

  COORD coordScreen;


  bSuccess = GetConsoleScreenBufferInfo(hConsole, &csbi);


  coordScreen = GetLargestConsoleWindowSize(hConsole);


  srWindowRect.Right = (SHORT) (min(xSize, coordScreen.X) - 1);

  srWindowRect.Bottom = (SHORT) (min(ySize, coordScreen.Y) - 1);

  srWindowRect.Left = srWindowRect.Top = (SHORT) 0;


  coordScreen.X = xSize;

  coordScreen.Y = ySize;


  if ((DWORD) csbi.dwSize.X * csbi.dwSize.Y > (DWORD) xSize * ySize)

   {

     bSuccess = SetConsoleWindowInfo(hConsole, TRUE, &srWindowRect);

     bSuccess = SetConsoleScreenBufferSize(hConsole, coordScreen);

   }


  if ((DWORD) csbi.dwSize.X * csbi.dwSize.Y < (DWORD) xSize * ySize)

   {

     bSuccess = SetConsoleScreenBufferSize(hConsole, coordScreen);

     bSuccess = SetConsoleWindowInfo(hConsole, TRUE, &srWindowRect);

   }

}


static BOOL CreateConsole( int Columns, int Rows )

{

  BOOL bSuccess;

  CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi;

  CONSOLE_CURSOR_INFO cci;


  bSuccess = GetConsoleScreenBufferInfo( GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),&csbi);

  if ( bSuccess )

   {

     if (csbi.dwCursorPosition.X | csbi.dwCursorPosition.Y)

      {

        bSuccess = FreeConsole();

        bSuccess = AllocConsole();

      }

     bSuccess = SetConsoleTitle("Game Client");

     hStdOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

     hStdIn = GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE);

     bSuccess = SetConsoleMode(hStdIn, (unsigned long) (~(ENABLE_LINE_INPUT | ENABLE_ECHO_INPUT)) | ENABLE_WINDOW_INPUT | ENABLE_MOUSE_INPUT);

     cci.dwSize = 25;

     cci.bVisible = TRUE;

     bSuccess = SetConsoleCursorInfo(hStdOut, &cci);

     bSuccess = SetConsoleTextAttribute(hStdOut, 0 | FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_BLUE );

     resizeConBufAndWindow( hStdOut, (short) Columns, (short) Rows );

   }

  return bSuccess;

}


static BOOL Puts(HANDLE hConsole, PCHAR s)

{

  DWORD cCharsWritten;

  return WriteConsole(hConsole, s, strlen(s), &cCharsWritten, NULL);

}


int main()

{

 int c, v;


 CreateConsole(80,30);

 Puts( hStdOut, "Hello!!" );

 system("pause");

}