C# jak zrobić komunikat "proszę czekać"

Witam,

próbuję zrobić coś takiego że podczas wczytywania danych w głównym wątku wyświetla się okno “proszę czekać” dopóki wczytywanie się nie skończy. Szukałem różnych rozwiązań z wątkami ale nie wiem jak to zrobić:/

Na głównej formie mam datagrid z button. Po wciśnięciu buttona ładują się dane z bazy danych i w tym czasie chce wyświetlić to okienko i żeby się samo zamknęło gdy już wszystko się wczyta. Jak to zrobić na wątkach?

public partial class Main : Form

  {

    NpgsqlConnection conn = new NpgsqlConnection("server=127.0.0.1;Port=5432;User Id=dba; Password=; Database=postgres");

    public Main()

    {

      InitializeComponent();

    }


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      NpgsqlCommand comm = new NpgsqlCommand("select * from dane", conn);

      NpgsqlDataAdapter da = new NpgsqlDataAdapter(comm);

      DataTable dt = new DataTable();

      da.Fill(dt);

      dgvTest.DataSource = dt;

      this.dgvTest.AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.Lavender;

    }

}

Poczytaj o BackgroundWorker.

Np tutaj: http://lukaszsowa.pl/2009/08/prosty-spo … ndworkera/

W internecie jest dużo przykładów jego użycia.

Zrobiłem tak:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

using Npgsql;

using System.Threading;


namespace linq

{

  public partial class Main : Form

  {

    private string lvLogin = "";

    private int lvUprawnienia;

    private string lvQuery = "select * from uzytkownik";

    private SqlInterface sql;


    public Main()

    {

      InitializeComponent();

    }


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      backgroundWorker1.RunWorkerAsync();

    }


    public void Wyswietl()

    {

      sql = new SqlInterface();

      sql.Connect();

      sql.Bind_JOIN(lvQuery,dgvTest);

      this.dgvTest.AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.Lavender;

    }

    private void Main_Load(object sender, EventArgs e)

    {

      if (Login.Equals(""))

      {

        logon lo = new logon();

        try

        {

          lo.Login = "";

          this.Enabled = false;

          this.Visible = false;

          lo.ShowDialog();

          if (lo.Login.Equals(""))

          {

            Close();

          }

          Login = lo.Login;

          Uprawnienia = lo.Uprawnienia;

        }

        finally

        {

          this.Enabled = true;

          this.Visible = true;

          lo.Close();

        }

      }

    }


    public string Login

    {

      get { return lvLogin; }

      set { lvLogin = value; }

    }


    public int Uprawnienia

    {

      get { return lvUprawnienia; }

      set { lvUprawnienia = value; }

    }


    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)

    {

      wait wt = new wait();

      wt.Show();

      Thread th = new Thread(new ThreadStart(this.Wyswietl));


      th.Start();

    }


    private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)

    {

      wait wt = new wait();

      wt.Close();

    }

  }

}

i mam błąd: “Nieprawidłowa operacja między wątkami: do formantu ‘dgvTest’ uzyskiwany jest dostęp z wątku innego niż wątek, w którym został utworzony.” i nie wiem jak to poprawić, macie jakiś pomysł?

Problem już pewnie roziwązany, ale wystarczy w do_Work tylko to:

wait wt = new wait();

wt.Show();

this.Wyswietl();

a w RunWorkerCompleted niepotrzebnie tworzysz nową instancję okienka oczekiwania…