[C++] kalkulator graficzny - windows app

Witam.

Chce stworzyć kalkulator graficzny coś w stylu windowsowego.Który bedzie dodawał,odejmował,mnożył i dzielił.

Narazie udało mi sie utworzyć tylko tyle:

#include

using namespace std;

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

HWND klik1,edit1,edit2,edit3;

HINSTANCE hInstance;

int liczba,liczba1,wynik;

char wyn[10];

char szClassName[] = “WindowsApp”;

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,

HINSTANCE hPrevInstance,

LPSTR lpszArgument,

int nFunsterStil)

{

HWND hwnd;

MSG messages;

WNDCLASSEX wincl;

wincl.hInstance = hThisInstance;

wincl.lpszClassName = szClassName;

wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;

wincl.style = CS_DBLCLKS;

wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);

wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);

wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);

wincl.lpszMenuName = NULL;

wincl.cbClsExtra = 0;

wincl.cbWndExtra = 0;

wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

if (!RegisterClassEx (&wincl)) return 0;

hwnd = CreateWindowEx ( 0, szClassName, “Windows App”, WS_BORDER, 500, 200, 300, 400, HWND_DESKTOP, NULL, hThisInstance, NULL );

ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);

while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))

{

TranslateMessage(&messages);

DispatchMessage(&messages);

}

return messages.wParam;

}

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

switch (message)

{

case WM_CREATE:

klik1=CreateWindowEx(0,“BUTTON”,“Wynik”,WS_CHILD|WS_VISIBLE,10,180,270,60,hwnd,(HMENU)1,hInstance,NULL);

edit1=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,“EDIT”,"",WS_CHILD|WS_VISIBLE,10,10,270,35,hwnd,NULL,hInstance,NULL);

edit2=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,“EDIT”,"",WS_CHILD|WS_VISIBLE,10,60,270,35,hwnd,NULL,hInstance,NULL);

edit3=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,“EDIT”,"",WS_CHILD|WS_VISIBLE,10,110,270,35,hwnd,NULL,hInstance,NULL);

break;

case WM_COMMAND:

switch(wParam)

{

case 1:

{

DWORD dl1;

dl1 = GetWindowTextLength(edit1);

LPSTR bf1= (LPSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0x1 | 0x8, dl1 + 1);

GetWindowText(edit1, bf1, dl1 + 1);

liczba = atof(bf1);

dl1 = GetWindowTextLength(edit2);

GetWindowText(edit2, bf1, dl1 + 1);

liczba1 = atof(bf1);

wynik=liczba+liczba1;

wsprintf(wyn, “%d”, wynik);

SetWindowText(edit3,wyn);

}

break;

}

break;

case WM_DESTROY:

PostQuitMessage (0);

break;

default:

return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);

}

return 0;

}

Prosze o pomoc w napisaniu mi takiego graficznego kalkulatora.

Dodane 05.10.2012 (Pt) 11:13

Odejmowanie już zrobiłem czyli mam dodawanie i odejmowanie , ale nie mam pojecia jak zrobic mnozenie i dzielenie.

mnożenie

a*b

dzielenie

a/b

sprawdzasz czy b nie jest “0” i wyświetlasz komunikat błędu jeśli jest

Dajesz dodatkowy przycisk mnożenia i dzielenia i pod to podpinasz funkcję

robisz sobie zmienną jeśli wciśniesz mnożenie to niech zmienna mnożenie=1

i potem case mnożenie==1:

z okienek szczytujesz liczby

w przypadku dzielenia sprawdzasz czy b nie równe zero

Temat do zamkniecie już skończyłem ten program :stuck_out_tongue:

ZielonySzymek , może podzielisz się kodem “dla potomnych”? :wink:

Czemu nie :slight_smile:

Program nie jest aż tak skomplikowany jak myślałem :slight_smile:

prosze:

#include

using namespace std;

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

HWND klik1,klik2,klik3,klik4,edit1,edit2,edit3;

HINSTANCE hInstance;

int liczba,liczba1,wynik;

char wyn[10];

char szClassName[] = “WindowsApp”;

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,

HINSTANCE hPrevInstance,

LPSTR lpszArgument,

int nFunsterStil)

{

HWND hwnd;

MSG messages;

WNDCLASSEX wincl;

wincl.hInstance = hThisInstance;

wincl.lpszClassName = szClassName;

wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;

wincl.style = CS_DBLCLKS;

wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);

wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);

wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);

wincl.lpszMenuName = NULL;

wincl.cbClsExtra = 0;

wincl.cbWndExtra = 0;

wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

if (!RegisterClassEx (&wincl)) return 0;

hwnd = CreateWindowEx ( 0, szClassName, “Windows App”, WS_BORDER, 500, 200, 300, 400, HWND_DESKTOP, NULL, hThisInstance, NULL );

ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);

while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))

{

TranslateMessage(&messages);

DispatchMessage(&messages);

}

return messages.wParam;

}

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

switch (message)

{

case WM_CREATE:

klik1=CreateWindowEx(0,“BUTTON”,"+",WS_CHILD|WS_VISIBLE,10,150,100,40,hwnd,(HMENU)1,hInstance,NULL);

klik2=CreateWindowEx(0,“BUTTON”,"-",WS_CHILD|WS_VISIBLE,10,200,100,40,hwnd,(HMENU)2,hInstance,NULL);

klik3=CreateWindowEx(0,“BUTTON”,"*",WS_CHILD|WS_VISIBLE,10,250,100,40,hwnd,(HMENU)3,hInstance,NULL);

klik4=CreateWindowEx(0,“BUTTON”,"/",WS_CHILD|WS_VISIBLE,10,300,100,40,hwnd,(HMENU)4,hInstance,NULL);

edit1=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,“EDIT”,"",WS_CHILD|WS_VISIBLE,10,10,270,35,hwnd,NULL,hInstance,NULL);

edit2=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,“EDIT”,"",WS_CHILD|WS_VISIBLE,10,60,270,35,hwnd,NULL,hInstance,NULL);

edit3=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,“EDIT”,"",WS_CHILD|WS_VISIBLE,10,110,270,35,hwnd,NULL,hInstance,NULL);

break;

case WM_COMMAND:

switch(wParam)

{

case 1:

{

DWORD dl1;

dl1 = GetWindowTextLength(edit1);

LPSTR bf1= (LPSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0x1 | 0x8, dl1 + 1);

GetWindowText(edit1, bf1, dl1 + 1);

liczba = atof(bf1);

dl1 = GetWindowTextLength(edit2);

GetWindowText(edit2, bf1, dl1 + 1);

liczba1 = atof(bf1);

wynik=liczba+liczba1;

wsprintf(wyn, “%d”, wynik);

SetWindowText(edit3,wyn);

}

break;

case 2:

{

DWORD dl1;

dl1 = GetWindowTextLength(edit1);

LPSTR bf1= (LPSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0x1 | 0x8, dl1 + 1);

GetWindowText(edit1, bf1, dl1 + 1);

liczba = atof(bf1);

dl1 = GetWindowTextLength(edit2);

GetWindowText(edit2, bf1, dl1 + 1);

liczba1 = atof(bf1);

wynik=liczba-liczba1;

wsprintf(wyn, “%d”, wynik);

SetWindowText(edit3,wyn);

}

break;

case 3:

{

DWORD dl1;

dl1 = GetWindowTextLength(edit1);

LPSTR bf1= (LPSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0x1 | 0x8, dl1 + 1);

GetWindowText(edit1, bf1, dl1 + 1);

liczba = atof(bf1);

dl1 = GetWindowTextLength(edit2);

GetWindowText(edit2, bf1, dl1 + 1);

liczba1 = atof(bf1);

wynik=liczba*liczba1;

wsprintf(wyn, “%d”, wynik);

SetWindowText(edit3,wyn);

}

break;

case 4:

{

DWORD dl1;

dl1 = GetWindowTextLength(edit1);

LPSTR bf1= (LPSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0x1 | 0x8, dl1 + 1);

GetWindowText(edit1, bf1, dl1 + 1);

liczba = atof(bf1);

dl1 = GetWindowTextLength(edit2);

GetWindowText(edit2, bf1, dl1 + 1);

liczba1 = atof(bf1);

wynik=liczba/liczba1;

wsprintf(wyn, “%d”, wynik);

SetWindowText(edit3,wyn);

}

break;

}

break;

case WM_DESTROY:

PostQuitMessage (0);

break;

default:

return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);

}

return 0;

}

Dodane 05.10.2012 (Pt) 13:15

jeżeli program nie będzie chciał wam odtworzyć programu ,usuncie druga linijke “using namespace std;”