[C++] Konsola w oknie WinApi

Witam, napisałem prosty program okienkowy:

#include <windows.h>

LPSTR NazwaKlasy = “Klasa Okienka”;
MSG Komunikat;

LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam );

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{

// WYPEŁNIANIE STRUKTURY
WNDCLASSEX wc;

wc.cbSize = sizeof( WNDCLASSEX );
wc.style = 0;
wc.lpfnWndProc = WndProc;
wc.cbClsExtra = 0;
wc.cbWndExtra = 0;
wc.hInstance = hInstance;
wc.hIcon = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
wc.hCursor = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
wc.hbrBackground =( HBRUSH )( COLOR_WINDOW + 1 );
wc.lpszMenuName = NULL;
wc.lpszClassName = NazwaKlasy;
wc.hIconSm = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );

// REJESTROWANIE KLASY OKNA
if( !RegisterClassEx( & wc ) )
{
MessageBox( NULL, “Wysoka Komisja odmawia rejestracji tego okna!”, “Niestety…”,
MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK );
return 1;
}

// TWORZENIE OKNA
HWND hwnd;

hwnd = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, NazwaKlasy, “Oto okienko”, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 330, 350, NULL, NULL, hInstance, NULL );

if( hwnd == NULL )
{
MessageBox( NULL, “Okno odmówiło przyjścia na świat!”, “Ale kicha…”, MB_ICONEXCLAMATION );
return 1;
}

ShowWindow( hwnd, nCmdShow ); // Pokaż okienko…
UpdateWindow( hwnd );

HWND hInput = CreateWindowEx( 0, “EDIT”, “Input”, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 5, 5, 300, 20, hwnd, NULL, hInstance, NULL );
HWND g_hPrzycisk = CreateWindowEx( 0, “BUTTON”, “Enter”, WS_CHILD | WS_VISIBLE, 75, 25, 150, 30, hwnd, NULL, hInstance, NULL );
HWND hOutput = CreateWindowEx( 0, “EDIT”, NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 5, 60, 300, 240, hwnd, NULL, hInstance, NULL );

// Pętla komunikatów
while( GetMessage( & Komunikat, NULL, 0, 0 ) )
{
TranslateMessage( & Komunikat );
DispatchMessage( & Komunikat );
}
return Komunikat.wParam;
}

// OBSŁUGA ZDARZEŃ
LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
switch( msg )
{
case WM_CLOSE:
DestroyWindow( hwnd );
break;

case WM_DESTROY:
PostQuitMessage( 0 );
break;

default:
return DefWindowProc( hwnd, msg, wParam, lParam );
}

return 0;
}

Teraz doszedłem do części która stanowi dla mnie problem, jak z pola tekstowego Input po naciśnięciu przycisku “Enter” (Chodzi o przycisk wyświetlający się w okienku) wysłać zawartość do cmd a następnie odczytać jego zawartość i wysłać ją do drugiego pola tekstowego?

http://stackoverflow.com/a/11566260/1778101

To działa, wielkie dzięki, nie wiem tylko jak przechodzić do następnej linii w LPCSTR, ma ktoś pomysł?

LPCSTR to po prostu const string, więc nie rozumiem za bardzo twojego zwrotu “przechodzić do następnej linii” w tym kontekście. Po prostu do kontrolki w której chcesz przejść do następnej linii musisz wysłać znaki o kodach ASCII 13 i 10 zapisywanych często jako znaki \r \n lub CRLF (od carriage return, line feed).

Zwykle używam /n ale z jakiegoś powodu (Mimo poprawności wyświetlenia w cmd) po przesłaniu do pola tekstowego nie są uwzględniane i tekst przechodzi do następnej linii dopiero po zapełnieniu poprzedniej niezależnie od /n, oto poprawiony kod programu:

#include "lib.h"

LPSTR NazwaKlasy = "Klasa Okienka";
MSG Komunikat;

LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam );

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{

  // WYPE£NIANIE STRUKTURY
  WNDCLASSEX wc;

  wc.cbSize = sizeof( WNDCLASSEX );
  wc.style = 0;
  wc.lpfnWndProc = WndProc;
  wc.cbClsExtra = 0;
  wc.cbWndExtra = 0;
  wc.hInstance = hInstance;
  wc.hIcon = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
  wc.hCursor = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
  wc.hbrBackground =( HBRUSH )( COLOR_WINDOW + 1 );
  wc.lpszMenuName = NULL;
  wc.lpszClassName = NazwaKlasy;
  wc.hIconSm = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );

  // REJESTROWANIE KLASY OKNA
  if( !RegisterClassEx( & wc ) )
  {
    MessageBox( NULL, "Wysoka Komisja odmawia rejestracji tego okna!", "Niestety...",
    MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK );
    return 1;
  }

  // TWORZENIE OKNA
  HWND hwnd;

  hwnd = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, NazwaKlasy, "Oto okienko", WS_OVERLAPPEDWINDOW,
  CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 630, 550, NULL, NULL, hInstance, NULL );

  if( hwnd == NULL )
  {
    MessageBox( NULL, "Okno odmówi³o przyjœcia na œwiat!", "Ale kicha...", MB_ICONEXCLAMATION );
    return 1;
  }

  ShowWindow( hwnd, nCmdShow ); // Poka¿ okienko...
  UpdateWindow( hwnd );

  hInput = CreateWindowEx( 0, "EDIT", "/C ipconfig > out.txt", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 5, 5, 300, 20, hwnd, NULL, hInstance, NULL );
  g_hPrzycisk = CreateWindowEx( 0, "BUTTON", "Enter", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 75, 25, 150, 30, hwnd, NULL, hInstance, NULL );

  ShellExecute(0, "open", "cmd.exe", "/C ipconfig > out.txt", 0, SW_HIDE);
  ifstream plik("out.txt");
  string linia, calosc;

  if(plik)
  {
    while(getline(plik, linia)) // Jeœli jeszcze nie nast¹pi³ koniec pliku, czytamy dalej
    {

      calosc += linia;
      calosc += "\n";
                  // Mo¿na te¿ zrobiæ z nim coœ innego
    }
  }

  wynik = calosc;

  hOutput = CreateWindowEx( 0, "EDIT", (LPCSTR) wynik.c_str(), WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_VSCROLL | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL, 5, 60, 540, 500, hwnd, NULL, hInstance, NULL );
  system("cls");
  cout << (LPCSTR) wynik.c_str();

  // Pêtla komunikatów
  while( GetMessage( & Komunikat, NULL, 0, 0 ) )
  {
    TranslateMessage( & Komunikat );
    DispatchMessage( & Komunikat );
  }
  return Komunikat.wParam;
}

// OBS£UGA ZDARZEÑ
LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
  switch( msg )
  {
  case WM_CLOSE:
    DestroyWindow( hwnd );
    break;
  case WM_COMMAND:
  if(( HWND ) lParam == g_hPrzycisk )
  {
    system("cls");

    DWORD dlugosc = GetWindowTextLength( hInput );
    LPSTR Bufor =( LPSTR ) GlobalAlloc( GPTR, dlugosc + 1 );
    GetWindowText( hInput, Bufor, dlugosc + 1 );

    ShellExecute(0, "open", "cmd.exe", (LPCSTR) Bufor, 0, SW_HIDE);
    ifstream plik("out.txt");
    string linia, calosc;

    if(plik)
    {
      while(getline(plik, linia)) // Jeœli jeszcze nie nast¹pi³ koniec pliku, czytamy dalej
      {

        calosc += linia;
        calosc += "\n";
                    // Mo¿na te¿ zrobiæ z nim coœ innego
      }
    }

    wynik = calosc;

    //hOutput = CreateWindowEx( 0, "EDIT", (LPCSTR) wynik.c_str(), WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_VSCROLL | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL, 5, 60, 540, 500, hwnd, NULL, hInstance, NULL );
    SetWindowText( hOutput, (LPCSTR) wynik.c_str() );
    system("cls");
    cout << (LPCSTR) wynik.c_str();
  }
  break;

  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage( 0 );
    break;

    default:
    return DefWindowProc( hwnd, msg, wParam, lParam );
  }

  return 0;
}

Wiem że trochę niedopracowane ale szczegółami zajmuję się na końcu =D.