[C++]Plik dll - błąd przy kompilacji


(Ts) #1

Siema

Napisałem oto taki plik dll:

#include 


#define Money 0xB7CE50


using namespace std;


void Status()

{

   if(GetAsyncKeyState(VK_CONTROL))

   {

   *(DWORD*) Money = 10000;

   }

}


void timer()

{

   for(;;)

   {

   Status();

   Sleep(12000);    

   }   

}


BOOL APIENTRY DllMain (HINSTANCE hInst, DWORD reason, LPVOID reserved)

{

  switch (reason)

  {

   case DLL_PROCESS_ATTACH:

      MessageBoxA(NULL,"GAME","GTA SA",MB_OK);

      timer();

    //CreateThread(NULL, NULL, (LPTHREAD_START_ROUTINE)timer, NULL, NULL, NULL);

    break;

  }


  return TRUE;

}

ale przy kompilacji wyskakuje mi taki błąd:

C:\Dev-Cpp\lib/libmingw32.a(main.o)(.text+0x106):main.c: undefined reference to `WinMain@16'

Wie ktoś może jak to naprawić?


#2

Rozwiązanie jest tu:

http://www.microsoft.com/visualstudio/e … s-products

Ściągnij cywilizowane IDE.

edit: Jeszcze jedno:

Jeśli teraz coś ci się kompiluje, a pod VC++ bez CLI nie, to znaczy że TY robisz coś źle, nie IDE.


(Rolek0) #3

Ustawiłeś typ projektu na DLL? Bo błąd jest taki jakbyś próbował kompilować na aplikację okienkową.