C++ problem z kompilacją klasy


(Admin) #1

Witam,

mam taki plik

#ifndef __EMOTICONS_DLG

#define __EMOTICONS_DLG


class EmoticonsDlg : public CDialogImpl

{

public:


	enum { IDD = IDD_EMOTICONS_DLG };	BEGIN_MSG_MAP(EmoticonsDlg)

		MESSAGE_HANDLER(WM_INITDIALOG, onInitDialog)

		MESSAGE_HANDLER(WM_RBUTTONUP, onClose)

		MESSAGE_HANDLER(WM_LBUTTONUP, onClose)

		MESSAGE_HANDLER(WM_CLOSE, onClose)

		COMMAND_CODE_HANDLER(BN_CLICKED, onEmoticonClick)

	END_MSG_MAP()


	LRESULT onInitDialog(UINT /*uMsg*/, WPARAM /*wParam*/, LPARAM /*lParam*/, BOOL& /*bHandled*/);

	LRESULT onEmoticonClick(WORD /*wNotifyCode*/, WORD wID, HWND hWndCtl, BOOL& /*bHandled*/);

	LRESULT onClose(UINT /*uMsg*/, WPARAM /*wParam*/, LPARAM /*lParam*/, BOOL& /*bHandled*/) {

		EndDialog(0);

		return 0;

	}


	tstring result;

	CRect pos;


private:

	CToolTipCtrl ctrlToolTip;

	static vector bitmapList;


	static WNDPROC m_MFCWndProc;

	static EmoticonsDlg* m_pDialog;

	static LRESULT CALLBACK NewWndProc( HWND, UINT, WPARAM, LPARAM );


};


#endif // __EMOTICONS_DLG

podczas kompilacji wyskakuje mi błąd

win32\/EmoticonsDlg.h:4: error: expected template-name before '<' token

win32\/EmoticonsDlg.h:4: error: expected `{' before '<' token

win32\/EmoticonsDlg.h:4: error: expected unqualified-id before '<' token

czy ktoś może wie czemu? i jak to naprawić??


(Fiołek) #2

"CDialogImpl" - nie zna tej klasy, zapomniałeś dołączyć nagłówka z tą klasą.