[C++/QT] Rezerwowanie miejsca na pulpicie


(Piesek64) #1

Witam. Pracuję nad środowiskiem graficznym i tworząc panel napotkałem problem - po maksymalizacji aplikacje chowają się za panel.

#include "status_bar.h"
#include "ui_status_bar.h"
#include <stdlib.h>
#include <QTime>
#include <QTimer>
#include <QApplication>
#include <QDesktopWidget>
#include "menu.h"
#include "ui_menu.h"
 
status_bar::status_bar(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::status_bar)
{
  ui->setupUi(this);
  setWindowFlags(Qt::Window | Qt::Tool | Qt::FramelessWindowHint | Qt::WindowStaysOnTopHint | Qt::CustomizeWindowHint);
  move(0,0);
  menudialog = new QDialog(0,0);
  setMinimumSize(QApplication::desktop()->width(),36);
  setMaximumSize(QApplication::desktop()->width(),36);
  ui->menu_switch->move(size().width()/2-ui->menu_switch->size().width(),0);
  ui->time->move(QApplication::desktop()->width()-ui->time->size().width(),10);
  ui->username->setText(getenv("USER"));
  timeupdate = new QTimer(this);
  is_menu_open=false;
  connect(timeupdate, SIGNAL(timeout()),
       this, SLOT(UpdateClock()));
  timeupdate->start(100);
}
 
void status_bar::UpdateClock()
{
  ui->time->setText(QTime::currentTime().toString("HH:mm"));
}
 
status_bar::~status_bar()
{
  delete ui;
}
 
void status_bar::on_menu_switch_clicked()
{
  if(is_menu_open) {
    menudialog->close();
    is_menu_open=false;
  } else {
    is_menu_open=true;
    Ui_menu menuui;
    menuui.setupUi(menudialog);
    menudialog->setMinimumSize(QApplication::desktop()->width(),QApplication::desktop()->height()-36);
    menudialog->setMaximumSize(QApplication::desktop()->width(),QApplication::desktop()->height()-36);
    menudialog->move(0,36);
    menudialog->setWindowFlags(Qt::Window | Qt::Tool | Qt::FramelessWindowHint | Qt::WindowStaysOnTopHint);
    menudialog->show();
  }
}

Jak można zarezerwować miejsce na pulpicie dla aplikacji? Ewentualnie, czy można uniemożliwić takie i podobne sytuacje?