C# -wcf update GUI z dll


(Trance) #1

Piszę typową aplikację klient <-->serwer, komunikacja odbywa się przez wywołania webService'ów. W aplikacji serwera kod odpowiedzialny za obsługę request'ów klienckich znajduje się w pliku .dll. W klasie głównego aplikacji webService staruję przez

ServiceHost sH = new ServiceHost(typeof(ServerWSClass), baseAddress);

sH.Open();

pytanie jak w WPF z poziomu klasy z pliku dll można dokonać aktualizacji GUI okna głównego