[C++ WinAPI] problem z tekstem


(Pokemaniak) #1

Proszę o pomoc w prostym edytorze tekstowym. Nie wiem jaką akcję wykonywać po naciśnięciu Backspace [glowa] . Co się będę rozpisywał ja na razie zrobiłem tyle:

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd,UINT message,WPARAM wParam,LPARAM lParam)

{

    static HDC hdc;

    PAINTSTRUCT ps;

    RECT rect;

    static int x,y;

    static HINSTANCE inst;

    static int sz,wz;

    static int a,b;

    static SIZE s;

    static LOGFONT lf;

    static HFONT hf;

    char z;

    switch (message)

    {

        case WM_CREATE:

            inst=(HINSTANCE)GetWindowLong(hwnd,GWL_HINSTANCE);

            hdc=GetDC(hwnd);      

            lf.lfHeight=17;

            lstrcpy(lf.lfFaceName,"Times New Roman");

            lf.lfCharSet=238;

            hf=CreateFontIndirect(&lf);

            ReleaseDC(hwnd,hdc);

            CreateCaret(hwnd,NULL,1,17);

            a=b=0;

            break;

        case WM_SETFOCUS:

            SetCaretPos(a,b);

            ShowCaret(hwnd);

            break;

        case WM_KILLFOCUS:

            HideCaret(hwnd);

            DestroyCaret();

            break;

        case WM_CHAR:

            switch(wParam)

            {

                case '\n':

                case '\r':

                    HideCaret(hwnd);

                    b+=s.cy;

                    a=0;

                    SetCaretPos(a,b);

                    ShowCaret(hwnd);

                    break;

                case '\b':

                    //jak to obsłużyć??

                    break;

                default: {

                    hdc=GetDC(hwnd);

                    SelectObject(hdc,hf);

                    z=(char)wParam;

                    HideCaret(hwnd); 

                    GetTextExtentPoint32(hdc,&z,1,&s);

                    TextOut(hdc,a,b,&z,1);

                    a=a+s.cx;

                    SetCaretPos(a,b);

                    ShowCaret(hwnd);

                    ReleaseDC(hwnd,hdc);}

            }

            break;

        case WM_SIZE:

            x=LOWORD(lParam);

            y=HIWORD(lParam);

            break;

        case WM_PAINT:

            hdc = BeginPaint(hwnd,&ps);

            GetClientRect(hwnd,&rect);


            EndPaint(hwnd,&ps);

            break;

        case WM_DESTROY:

            PostQuitMessage(0);

            break;

        default:

            return DefWindowProc(hwnd,message,wParam,lParam);

    }

    return 0;

}

Proszę o pomoc z tym Backspace i o jakieś rady :wink:


(BartekBl) #2

A gdzie przechowujesz te znaki? Bo widzę, że malujesz z, ale to nie dość. No i jak już przechowujesz całą linijkę, to możesz całą za każdym razem odświeżasz.