[C#] Wstrzykiwanie .CPL'a do Procesu


(Konrad12315) #1

Witam.

Mam taki problem.

Mam plik .cpl który zawiera pewne dane.

Mam też klasę Injector.cs, która wygląda tak:

using System;

using System.Diagnostics;

using System.Runtime.InteropServices;


//This is used to actually inject the specific DLL into the selected process 


namespace MiST

{

  public static class Inject

  {

    private static class WINAPI

    {

      [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]

      public static extern IntPtr OpenProcess(

        UInt32 dwDesiredAccess,

        Int32 bInheritHandle,

        UInt32 dwProcessId);


      [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]

      public static extern Int32 CloseHandle(

        IntPtr hObject);


      [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]

      public static extern IntPtr GetProcAddress(

        IntPtr hModule,

        string lpProcName);


      [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]

      public static extern IntPtr GetModuleHandle(

        string lpModuleName);


      [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]

      public static extern IntPtr VirtualAllocEx(

        IntPtr hProcess,

        IntPtr lpAddress,

        IntPtr dwSize,

        uint flAllocationType,

        uint flProtect);


      [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]

      public static extern Int32 WriteProcessMemory(

        IntPtr hProcess,

        IntPtr lpBaseAddress,

        byte[] buffer,

        uint size,

        out IntPtr lpNumberOfBytesWritten);


      [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]

      public static extern IntPtr CreateRemoteThread(

        IntPtr hProcess,

        IntPtr lpThreadAttribute,

        IntPtr dwStackSize,

        IntPtr lpStartAddress,

        IntPtr lpParameter,

        uint dwCreationFlags,

        IntPtr lpThreadId);


      public static class VAE_Enums

      {

        public enum AllocationType

        {

          MEM_COMMIT = 0x1000,

          MEM_RESERVE = 0x2000,

          MEM_RESET = 0x80000,

        }


        public enum ProtectionConstants

        {

          PAGE_EXECUTE = 0X10,

          PAGE_EXECUTE_READ = 0X20,

          PAGE_EXECUTE_READWRITE = 0X40,

          PAGE_EXECUTE_WRITECOPY = 0X80,

          PAGE_NOACCESS = 0X01

        }

      }

    }


    public static bool DoInject(

      Process pToBeInjected,

      string sDllPath,

      out string sError)

    {

      IntPtr hwnd = IntPtr.Zero;

      if (!CRT(pToBeInjected, sDllPath, out sError, out hwnd)) //CreateRemoteThread 

      {

        //close the handle, since the method wasn't able to get to that 

        if (hwnd != (IntPtr)0)

          WINAPI.CloseHandle(hwnd);

        return false;

      }

      int wee = Marshal.GetLastWin32Error();

      return true;

    }


    private static bool CRT(

      Process pToBeInjected,

      string sDllPath,

      out string sError,

      out IntPtr hwnd)

    {

      sError = String.Empty; //in case we encounter no errors 


      IntPtr hndProc = WINAPI.OpenProcess(

        (0x2 | 0x8 | 0x10 | 0x20 | 0x400), //create thread, query info, operation 

        //write, and read 

        1,

        (uint)pToBeInjected.Id);


      hwnd = hndProc;


      if (hndProc == (IntPtr)0)

      {

        sError = "Unable to attatch to process.\n";

        sError += "Error code: " + Marshal.GetLastWin32Error();

        return false;

      }


      IntPtr lpLLAddress = WINAPI.GetProcAddress(

        WINAPI.GetModuleHandle("kernel32.dll"),

        "LoadLibraryA");


      if (lpLLAddress == (IntPtr)0)

      {

        sError = "Unable to find address of \"LoadLibraryA\".\n";

        sError += "Error code: " + Marshal.GetLastWin32Error();

        return false;

      }


      IntPtr lpAddress = WINAPI.VirtualAllocEx(

        hndProc,

        (IntPtr)null,

        (IntPtr)sDllPath.Length, //520 bytes should be enough 

        (uint)WINAPI.VAE_Enums.AllocationType.MEM_COMMIT |

        (uint)WINAPI.VAE_Enums.AllocationType.MEM_RESERVE,

        (uint)WINAPI.VAE_Enums.ProtectionConstants.PAGE_EXECUTE_READWRITE);


      if (lpAddress == (IntPtr)0)

      {

        if (lpAddress == (IntPtr)0)

        {

          sError = "Unable to allocate memory to target process.\n";

          sError += "Error code: " + Marshal.GetLastWin32Error();

          return false;

        }

      }


      byte[] bytes = CalcBytes(sDllPath);

      IntPtr ipTmp = IntPtr.Zero;


      WINAPI.WriteProcessMemory(

        hndProc,

        lpAddress,

        bytes,

        (uint)bytes.Length,

        out ipTmp);


      if (Marshal.GetLastWin32Error() != 0)

      {

        sError = "Unable to write memory to process.";

        sError += "Error code: " + Marshal.GetLastWin32Error();

        return false;

      }


      IntPtr ipThread = WINAPI.CreateRemoteThread(

        hndProc,

        (IntPtr)null,

        (IntPtr)0,

        lpLLAddress,

        lpAddress,

        0,

        (IntPtr)null);


      if (ipThread == (IntPtr)0)

      {

        sError = "Unable to load dll into memory.";

        sError += "Error code: " + Marshal.GetLastWin32Error();

        return false;

      }


      return true;

    }


    private static byte[] CalcBytes(string sToConvert)

    {

      byte[] bRet = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(sToConvert);

      return bRet;

    }

  }

}

Gdy chce wstrzyknąć plik .DLL

WebClient cs = new WebClient();

        cs.DownloadFile("http://adres.pl/plik.dll", "./temp_files/plik.dll");

        f_ps pf = new f_ps(); //Forma wyboru procesu...

        pf.ShowDialog(this);

        string dllpath = "./temp_files/plik.dll";

        string sError = String.Empty;

        if (!Inject.DoInject(pApplication, dllpath, out sError))

        {

          MessageBox.Show("Cannot Inject DLL " + sError + "!", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

        }

Wszystko działa jak należy.

Ale gdy chce to zrobić z plikiem .CPL to nie za bardzo działa.

Szukałem w Googlach coś o tym, ale nic nie znalazłem :frowning:

Z góry dziękuje za pomoc.