[C#]Wstrzymywanie wątków w określonych warunkach


(eureka 170) #1

Witam, mam następujący program:

public partial class Form1 : Form

  {

    private Delegate addDelegate;

    public delegate void AddListItem(String text);

    UdpClient udpClient;

    Form2 Okno;

    bool flaga;

    Thread t1;

    int licznik;

    public Form1()

    {

      licznik = 0;

      InitializeComponent();

      udpClient = new UdpClient(8080);

      t1 = new Thread(new ThreadStart(Nasluchiwanie));      

      addDelegate = new AddListItem(DodajTekst);

      flaga = true;

      t1.Start();

    }


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

    {    }


    public void Nasluchiwanie()

    {

      while (flaga == true)

      {

        if (licznik != 0)

        {

          flaga = false;

        }


        licznik++;

        string text;

        IPEndPoint RemoteIPEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);

        Byte[] receivedBytes = udpClient.Receive(ref RemoteIPEndPoint);

        string returnData = Encoding.ASCII.GetString(receivedBytes);

        text = RemoteIPEndPoint.Address.ToString() + ":" + returnData;     

        listBox1.Invoke(addDelegate,text);      }    }

    public void DodajTekst(String text)

    {

      listBox1.Items.Add(text);

      MessageBox.Show("Komunikat");

    }

  }

Utworzyłem również aplikację, dla komputera-klienta, gdzie znajduje się jeden przycisk. Po wciśnięciu tego przycisku, na komputerze-serwerze powinien się wyświetlić komunikat. Problem polega na tym, że kiedy klient wciśnie np. 10 razy ten przycisk, to na komputerze-serwerze pojawi się 10 razy komunikat. Chciałem zrobić tak, żeby do momentu wciśnięcia w komunikacie przycisku OK, nie wyświetlało się nic, niezależnie od tego, ile razy w tym czasie na komputerze-kliencie ktoś wciśnie przycisk. Jak to napisać? Próbowałem w funkcji nasłuchiwanie wpisać Thread.Sleep(60000), ale okazuje się, że nadal te komunikaty przychodzą tylko że teraz co minutę ( a ja chciałem żeby te komunikaty gdzieś po prostu sobie przepadły). Próbowałem również zatrzymać wątek t1 metodą Abort() i znowu włączyć metodą Start(), ale dowiaduję się, że po wyłączeniu wątku nie można go włączyć ponownie. Macie jakiś pomysł?


(Ryan) #2

Masz dwie opcje.

 1. W serwerze ignorować komunikaty klienta, póki nie zostanie naciśnięte OK.

 2. Z serwera powiadamiać klienta kiedy wciśnięto ok. Póki klient nie otrzyma potwierdzenia, wciskanie w nim przycisku nie powinno wysyłać kolejnych komunikatów.

Popraw proszę literówkę w temacie.


(Tomek Matz) #3
 1. W momencie, gdy klient nawiązuje połączenie z serwerem, serwer odsyła do niego informację, czy może go obsłużyć, czy tez nie (będziesz musiał ustalić taki swój mini protokół). Klient odczytuje ten komunikat i w oparciu o niego decyduje, czy wysłać wiadomość, czy też nie.

Czemu UDP, a nie TCP? (pytam z ciekawości)


(eureka 170) #4

Właśnie chciałem coś takiego zrobić, ale tak jak pisałem próbowałem użyć Thread.Sleep, jednak mimo tego komunikaty przyjdą do komputera-serwera tyle, że w “zwolnionym tempie”. Jak zrobić, by te komunikaty po prostu przepadły, jak je zignorować?

Po prostu w internecie był podobny program który wykorzystywał UdpClient i ja się na nim wzorowałem


(Tomek Matz) #5

Rozumiem. Jakbyś chciał jednak oprzeć ten swój program na protokole TCP, to możesz zacząć od przejrzenia poniższego kodu (traktuj go jako wersję < 1.0, bo dużo tutaj jeszcze trzeba dodać). Klasy Client.cs, Client.Designer.cs i ClientForm.cs wstaw w projekcie TCPClientDemo. Klasy Server.cs, ServerForm.Designer.cs i ServerForm.cs wstaw w projekcie TCPServerDemo. Klasy ServerState i ServerUtil wstaw w projekcie TCPCoreDemo. Te dwa pierwsze projekty to aplikacje okienkowe, a ten ostatni to biblioteka. W projektach TCPClientDemo i TCPServerDemo musisz ustawić referencję do projektu TCPCoreDemo.

Client.cs

using System;

using System.Net.Sockets;

using TCPCoreDemo;


namespace TCPClientDemo

{

  public class Client

  {

    private string hostname;

    private int port;

    TcpClient instance = null;


    public Client(string hostname, int port)

    {

      this.hostname = hostname;

      this.port = port;

      this.instance = null;

    }


    public void Start()

    {

      instance = new TcpClient(hostname, port);

    }


    public void Stop()

    {

      if (instance != null)

      {

        instance.Close();

        instance = null;

      }

    }


    public string SendMessage(string message)

    {

      NetworkStream stream = null;


      try

      {

        stream = instance.GetStream();


        string serverResponse = ServerUtil.Read(stream);

        if (serverResponse.CompareTo(ServerState.SERVER_NOT_BUSY.ToString()) == 0)

        {

          ServerUtil.Write(stream, message);


          serverResponse = ServerUtil.Read(stream);

        }


        return serverResponse;

      }

      catch (Exception ex)

      {

        throw ex;

      }

      finally

      {

        if (stream != null)

          stream.Close();

      }

    }

  }

}

ClientForm.cs

using System;

using System.Windows.Forms;


namespace TCPClientDemo

{

  public partial class ClientForm : Form

  {

    private Client client = null;


    public ClientForm()

    {

      InitializeComponent();

    }


    private void ClientForm_Load(object sender, EventArgs e)

    {

      client = new Client(Properties.Settings.Default.Hostname, Properties.Settings.Default.Port);

    }


    private void sendButton_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      string serverResponse = string.Empty;

      try

      {

        client.Start();

        serverResponse = client.SendMessage(messageRichTextBox.Text);

      }

      catch (Exception ex)

      {

        serverResponse = string.Format("Wystąpił wyjątek! {0}\n", ex.Message);

      }

      finally

      {

        client.Stop();

      }


      infoRichTextBox.Text += string.Format("{0}\n", serverResponse);

    }

  }

}

ClientForm.Designer.cs

namespace TCPClientDemo

{

  partial class ClientForm

  {

    /// 

    /// Required designer variable.

    /// 

    private System.ComponentModel.IContainer components = null;


    /// 

    /// Clean up any resources being used.

    /// 

    /// true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

    protected override void Dispose(bool disposing)

    {

      if (disposing && (components != null))

      {

        components.Dispose();

      }

      base.Dispose(disposing);

    }


    #region Windows Form Designer generated code


    /// 

    /// Required method for Designer support - do not modify

    /// the contents of this method with the code editor.

    /// 

    private void InitializeComponent()

    {

      this.sendButton = new System.Windows.Forms.Button();

      this.messageRichTextBox = new System.Windows.Forms.RichTextBox();

      this.infoRichTextBox = new System.Windows.Forms.RichTextBox();

      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();

      this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();

      this.SuspendLayout();

      // 

      // sendButton

      // 

      this.sendButton.Location = new System.Drawing.Point(332, 22);

      this.sendButton.Name = "sendButton";

      this.sendButton.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);

      this.sendButton.TabIndex = 1;

      this.sendButton.Text = "Send";

      this.sendButton.UseVisualStyleBackColor = true;

      this.sendButton.Click += new System.EventHandler(this.sendButton_Click);

      // 

      // messageRichTextBox

      // 

      this.messageRichTextBox.Location = new System.Drawing.Point(12, 22);

      this.messageRichTextBox.Name = "messageRichTextBox";

      this.messageRichTextBox.Size = new System.Drawing.Size(314, 96);

      this.messageRichTextBox.TabIndex = 2;

      this.messageRichTextBox.Text = "";

      // 

      // infoRichTextBox

      // 

      this.infoRichTextBox.Location = new System.Drawing.Point(12, 137);

      this.infoRichTextBox.Name = "infoRichTextBox";

      this.infoRichTextBox.Size = new System.Drawing.Size(314, 238);

      this.infoRichTextBox.TabIndex = 3;

      this.infoRichTextBox.Text = "";

      // 

      // label1

      // 

      this.label1.AutoSize = true;

      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(12, 6);

      this.label1.Name = "label1";

      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(50, 13);

      this.label1.TabIndex = 4;

      this.label1.Text = "Message";

      // 

      // label2

      // 

      this.label2.AutoSize = true;

      this.label2.Location = new System.Drawing.Point(12, 123);

      this.label2.Name = "label2";

      this.label2.Size = new System.Drawing.Size(30, 13);

      this.label2.TabIndex = 5;

      this.label2.Text = "Logs";

      // 

      // ClientForm

      // 

      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);

      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;

      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(415, 387);

      this.Controls.Add(this.label2);

      this.Controls.Add(this.label1);

      this.Controls.Add(this.infoRichTextBox);

      this.Controls.Add(this.messageRichTextBox);

      this.Controls.Add(this.sendButton);

      this.Name = "ClientForm";

      this.Text = "Client";

      this.Load += new System.EventHandler(this.ClientForm_Load);

      this.ResumeLayout(false);

      this.PerformLayout();


    }


    #endregion


    private System.Windows.Forms.Button sendButton;

    private System.Windows.Forms.RichTextBox messageRichTextBox;

    private System.Windows.Forms.RichTextBox infoRichTextBox;

    private System.Windows.Forms.Label label1;

    private System.Windows.Forms.Label label2;

  }

}

Server.cs

using System;

using System.Net;

using System.Net.Sockets;

using TCPCoreDemo;


namespace TCPServerDemo

{

  public class Server

  {

    public class ServerEventArgs : EventArgs

    {

      public ServerEventArgs()

      {

        ClientMessage = string.Empty;

        ClientError = null;

      }


      public ServerEventArgs(string clientMessage)

        : base()

      {

        ClientMessage = clientMessage;

      }


      public ServerEventArgs(Exception clientError)

        : base()

      {

        ClientError = clientError;

      }


      public string ClientMessage { get; set; }

      public Exception ClientError { get; set; }

    }


    public delegate void ClientConnectedHandler(object source, ServerEventArgs args);

    public delegate void ClientDisconnectedHandler(object source, ServerEventArgs args);

    public delegate void ClientMessageReceivedHandler(object source, ServerEventArgs args);

    public delegate void ClientErrorHandler(object source, ServerEventArgs args);


    public event ClientConnectedHandler ClientConnected;

    public event ClientDisconnectedHandler ClientDisconnected;

    public event ClientMessageReceivedHandler ClientMessageReceived;

    public event ClientErrorHandler ClientError;


    private string ip;

    private int port;

    private TcpListener instance;


    public Server(string ip, int port)

    {

      this.ip = ip;

      this.port = port;

      this.instance = null;


      Busy = false;

    }


    public bool Busy { get; set; }


    protected void OnClientConnected(ServerEventArgs args)

    {

      if (ClientConnected != null)

        ClientConnected(this, args);

    }


    protected void OnClientDisconnected(ServerEventArgs args)

    {

      if (ClientDisconnected != null)

        ClientDisconnected(this, args);

    }


    protected void OnClientMessageReceived(ServerEventArgs args)

    {

      if (ClientMessageReceived != null)

        ClientMessageReceived(this, args);

    }


    protected void OnClientError(ServerEventArgs args)

    {

      if (ClientError != null)

        ClientError(this, args);

    }


    public void Start()

    {

      try

      {

        instance = new TcpListener(IPAddress.Parse(ip), port);

        instance.Start();


        while (Listen()) //TODO: Find a better way to break the main loop

        { }

      }

      catch (Exception ex)

      {

        throw ex;

      }

    }


    public void Stop()

    {

      if (instance != null)

      {

        instance.Stop();

        instance = null;

      }

    }


    private bool Listen()

    {

      TcpClient client = null;

      NetworkStream stream = null;


      try

      {

        if (instance == null)

          return false;


        client = instance.AcceptTcpClient();

        stream = client.GetStream();


        OnClientConnected(new ServerEventArgs());


        string serverResponse = ServerState.SERVER_BUSY.ToString();

        if (!Busy)

          serverResponse = ServerState.SERVER_NOT_BUSY.ToString();

        ServerUtil.Write(stream, serverResponse);


        if (!Busy)

        {

          string clientMessage = ServerUtil.Read(stream);

          OnClientMessageReceived(new ServerEventArgs(clientMessage));


          serverResponse = ServerState.SERVER_MESSAGE_RECEIVED.ToString();

          ServerUtil.Write(stream, serverResponse);

        }


        OnClientDisconnected(new ServerEventArgs());

      }

      catch (Exception ex)

      {

        OnClientError(new ServerEventArgs(ex));

      }

      finally

      {

        if (stream != null)

          stream.Close();

        if (client != null)

          client.Close();

      }


      return true;

    }

  }

}

ServerForm.cs

using System;

using System.Windows.Forms;

using System.Threading;


namespace TCPServerDemo

{

  public partial class ServerForm : Form

  {

    private delegate void SetTextCallback(string text);


    private Server server = null;


    public ServerForm()

    {

      InitializeComponent();

    }


    private void ServerForm_Load(object sender, EventArgs e)

    {

      server = new Server(Properties.Settings.Default.IP, Properties.Settings.Default.Port);

      server.ClientConnected += new Server.ClientConnectedHandler(server_ClientConnected);

      server.ClientMessageReceived += new Server.ClientMessageReceivedHandler(server_ClientMessageReceived);

      server.ClientDisconnected += new Server.ClientDisconnectedHandler(server_ClientDisconnected);

      server.ClientError += new Server.ClientErrorHandler(server_ClientError);

    }


    private void ServerForm_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)

    {

      stopButton_Click(null, null);

    }


    private void startButton_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      Thread t = new Thread(server.Start);

      t.Start();

      SetText("Serwer włączony.\n");

    }


    private void stopButton_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      server.Stop();

      SetText("Serwer wyłączony.\n");

    }


    private void server_ClientConnected(object source, Server.ServerEventArgs args)

    {

      SetText("Klient połączony.\n");

    }


    private void server_ClientDisconnected(object source, Server.ServerEventArgs args)

    {

      SetText("Klient rozłączony.\n");

    }


    private void server_ClientMessageReceived(object source, Server.ServerEventArgs args)

    {

      SetText(string.Format("{0}\n", args.ClientMessage));


      Thread t = new Thread(delegate()

      {

        Pause(args.ClientMessage);

      });

      t.Start();

    }


    private void server_ClientError(object source, Server.ServerEventArgs args)

    {

      SetText(string.Format("Wystąpił wyjątek! {0}\n", args.ClientError.Message));

    }


    private void SetText(string text)

    {

      if (infoRichTextBox.InvokeRequired)

        infoRichTextBox.Invoke(new SetTextCallback(SetText), new object[] { text });

      else

        infoRichTextBox.Text += text;

    }


    private void Pause(string message)

    {

      server.Busy = true;

      MessageBox.Show("Otrzymano wiadomość o treści \"" + message + "\"!");

      server.Busy = false;

    }

  }

}

ServerForm.Designer.cs

namespace TCPServerDemo

{

  partial class ServerForm

  {

    /// 

    /// Required designer variable.

    /// 

    private System.ComponentModel.IContainer components = null;


    /// 

    /// Clean up any resources being used.

    /// 

    /// true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

    protected override void Dispose(bool disposing)

    {

      if (disposing && (components != null))

      {

        components.Dispose();

      }

      base.Dispose(disposing);

    }


    #region Windows Form Designer generated code


    /// 

    /// Required method for Designer support - do not modify

    /// the contents of this method with the code editor.

    /// 

    private void InitializeComponent()

    {

      this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();

      this.infoRichTextBox = new System.Windows.Forms.RichTextBox();

      this.startButton = new System.Windows.Forms.Button();

      this.stopButton = new System.Windows.Forms.Button();

      this.SuspendLayout();

      // 

      // label2

      // 

      this.label2.AutoSize = true;

      this.label2.Location = new System.Drawing.Point(10, 13);

      this.label2.Name = "label2";

      this.label2.Size = new System.Drawing.Size(30, 13);

      this.label2.TabIndex = 10;

      this.label2.Text = "Logs";

      // 

      // infoRichTextBox

      // 

      this.infoRichTextBox.Location = new System.Drawing.Point(10, 27);

      this.infoRichTextBox.Name = "infoRichTextBox";

      this.infoRichTextBox.Size = new System.Drawing.Size(314, 348);

      this.infoRichTextBox.TabIndex = 8;

      this.infoRichTextBox.Text = "";

      // 

      // startButton

      // 

      this.startButton.Location = new System.Drawing.Point(330, 25);

      this.startButton.Name = "startButton";

      this.startButton.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);

      this.startButton.TabIndex = 6;

      this.startButton.Text = "Start";

      this.startButton.UseVisualStyleBackColor = true;

      this.startButton.Click += new System.EventHandler(this.startButton_Click);

      // 

      // stopButton

      // 

      this.stopButton.Location = new System.Drawing.Point(330, 54);

      this.stopButton.Name = "stopButton";

      this.stopButton.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);

      this.stopButton.TabIndex = 11;

      this.stopButton.Text = "Stop";

      this.stopButton.UseVisualStyleBackColor = true;

      this.stopButton.Click += new System.EventHandler(this.stopButton_Click);

      // 

      // ServerForm

      // 

      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);

      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;

      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(415, 387);

      this.Controls.Add(this.stopButton);

      this.Controls.Add(this.label2);

      this.Controls.Add(this.infoRichTextBox);

      this.Controls.Add(this.startButton);

      this.Name = "ServerForm";

      this.Text = "Server";

      this.FormClosing += new System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.ServerForm_FormClosing);

      this.Load += new System.EventHandler(this.ServerForm_Load);

      this.ResumeLayout(false);

      this.PerformLayout();


    }


    #endregion


    private System.Windows.Forms.Label label2;

    private System.Windows.Forms.RichTextBox infoRichTextBox;

    private System.Windows.Forms.Button startButton;

    private System.Windows.Forms.Button stopButton;

  }

}

ServerState.cs

using System;


namespace TCPCoreDemo

{

  public enum ServerState

  {

    SERVER_BUSY,

    SERVER_NOT_BUSY,

    SERVER_MESSAGE_RECEIVED,

    SERVER_MESSAGE_NOT_RECEIVED

  }

}

ServerUtil.cs

using System;

using System.Text;

using System.Net.Sockets;


namespace TCPCoreDemo

{

  public static class ServerUtil

  {

    public static string Read(NetworkStream stream)

    {

      string serverResponse = string.Empty;


      byte[] buffer = new byte[BitConverter.GetBytes(0).Length];

      int bytesRead = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);


      buffer = new byte[BitConverter.ToInt32(buffer, 0)];

      if (buffer.Length > 0)

      {

        bytesRead = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);

        serverResponse = Encoding.UTF8.GetString(buffer, 0, bytesRead);

      }


      return serverResponse;

    }


    public static void Write(NetworkStream stream, string message)

    {

      if (message == null)

        message = string.Empty;


      byte[] bufferMessage = Encoding.UTF8.GetBytes(message);

      byte[] bufferMessageSize = BitConverter.GetBytes(bufferMessage.Length);


      stream.Write(bufferMessageSize, 0, bufferMessageSize.Length);

      stream.Write(bufferMessage, 0, bufferMessage.Length);

    }

  }

}

Dodane 07.09.2011 (Śr) 22:35

Doszło parę zmian. Zaktualizowałem kod :slight_smile:


(eureka 170) #6

Dzięki matzu za kod :slight_smile:

Rozwiązałem swój problem również w ten sposób, że klient wysyłając komunikat, musi zaczekać 20 sekund, zanim będzie mógł wysłać kolejny. Dzięki temu przez te 20 sek może wciskać przycisk ile chce, a na serwerze nic się nie pojawi


(Tomek Matz) #7

@eureka 170

Nie ma za co. Twój sposób może być, ale pod warunkiem, że zawsze w ciągu tych 20 sec klikniesz na serwerze w okienko komunikatu. Jeśli tego nie zrobisz, klient po 20 sec wyśle nową wiadomość i zostanie ona skolejkowana po stronie serwera jako oczekująca na przetworzenie. Poza tym i tak najlepiej byłoby zrobić połączenie dwóch rozwiązań, czyli po stronie klienta jest jakiś delay ustawiony, który nie pozwala na natychmiastowe wysyłanie wiadomości, a po stronie serwera jest sprawdzanie, czy na pewno okienko komunikatu zostało kliknięte.