C# wyszukiwanie na liście


(Kwgr) #1

Potrzebuję pobrać kod pocztowy z odpowiedzi Google.

public PostCodeResponse GetAddressAndPostCodeByLatLongList(decimal lat, decimal lng)
    {
      var myObject = GetGoogleJsonObject(lat, lng);
      if (myObject.status == "OK")
      {
        if (myObject.results[0].formatted_address == "Polska")
        {
          return new PostCodeResponse() { Name = "", Status = ApiStatus.Success };
          //return "";
        }
        var licznik = myObject.results[0].address_components.Count - 1;
        const string sPattern = (@"^[0-9]{2}\-[0-9]{3}$");
        Regex regex = new Regex(@"^[0-9]{2}\-[0-9]{3}$");
        var q =
          myObject.results.Select(s => s.address_components.Select(d => d.long_name)).ToList();
        var formatedAdres = myObject.results.Where(r => Regex.IsMatch(r.formatted_address, @"[0-9]{2}\-[0-9]{3}")).Select(s => s.formatted_address).ToList();
        string[] mached = null;
        foreach (var formatedAdre in formatedAdres)
        {
          mached = Regex.Matches(formatedAdre, @"[0-9]{2}\-[0-9]{3}").Cast<Match>().Select(m => m.Value).ToArray();
        }
        var st = Regex.Split(mached.First(), @"[0-9]{2}\-[0-9]{3}");
        dynamic temp = null;
        // dynamic temp = formatedAdres.Where(t => Regex.IsMatch(t, @"[0-9]{2}\-[0-9]{3}")).Aggregate<string, dynamic>(null, (current, t) => current + t);
        for (int index = 0; index < formatedAdres.Count; index++)
        {
          if (Regex.IsMatch(formatedAdres[index], @"[0-9]{2}\-[0-9]{3}")) //OK
          {
            temp += formatedAdres[index]; 
          }
        }
        var fullAdress = myObject.results[0].address_components[myObject.results[0].address_components.Count - 5].long_name;
        var postCode = myObject.results[0].address_components[myObject.results[0].address_components.Count - 1].long_name;
        postCode = postCode.Contains("Poland") ? "" : postCode;
        return new PostCodeResponse() { Name = fullAdress, PostCode = postCode, Status = ApiStatus.Success , FarmatedAdres = "" };
        //return fullAdress;
      }

Otrzymuję w odpowiedzi listę (czasem 9 itemów) [myObject] 

Z tej listy potrzebuję pobrać tylko pierwsze wystąpienie spełniające warunek: 

var postCode = myObject.results[0].address_components[myObject.results[0].address_components.Count - 1].long_name;

W linijce powyżej ma na sztywno ustawione, że to pierwszy element ale tak nie zawsze jest.

Potrzebuję np. przeszukać tę listę obiektów wyrażeniem linq lub inaczej i wybrać element spełniający warunek z wyrażenia regularnego.

 

Kod odczytujący odpowiedź z Google:

private string GetGoogleJson(decimal lat, decimal lng)
    {
      var culture = CultureInfo.InvariantCulture;
      var request = WebRequest.Create(string.Format("http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng={0},{1}&sensor=false",
                  lat.ToString(culture), lng.ToString(culture))) as HttpWebRequest;
      if (request != null)
      {
        var response = request.GetResponse() as HttpWebResponse;
        if (response != null)
        {
          var reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
          var responseContent = reader.ReadToEnd().Trim();
          return responseContent.ToString();
        }
      }
      return null;
    }

Zapytanie do Google: "http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=51.68,17.13&sensor=false"

List obiektów do mapowania do uzyskania pod adresem: http://json2csharp.com po klejeniu odpowiedzi JSON

public class AddressComponent
{
  public string long_name { get; set; }
  public string short_name { get; set; }
  public List<string> types { get; set; }
}

public class Location
{
  public double lat { get; set; }
  public double lng { get; set; }
}

public class Northeast
{
  public double lat { get; set; }
  public double lng { get; set; }
}

public class Southwest
{
  public double lat { get; set; }
  public double lng { get; set; }
}

public class Viewport
{
  public Northeast northeast { get; set; }
  public Southwest southwest { get; set; }
}

public class Northeast2
{
  public double lat { get; set; }
  public double lng { get; set; }
}

public class Southwest2
{
  public double lat { get; set; }
  public double lng { get; set; }
}

public class Bounds
{
  public Northeast2 northeast { get; set; }
  public Southwest2 southwest { get; set; }
}

public class Geometry
{
  public Location location { get; set; }
  public string location_type { get; set; }
  public Viewport viewport { get; set; }
  public Bounds bounds { get; set; }
}

public class Result
{
  public List<AddressComponent> address_components { get; set; }
  public string formatted_address { get; set; }
  public Geometry geometry { get; set; }
  public string place_id { get; set; }
  public List<string> types { get; set; }
  public List<string> postcode_localities { get; set; }
}

public class RootObject
{
  public List<Result> results { get; set; }
  public string status { get; set; }
}

Dzięki