Call of Duty World at War błąd 1628 instalacji patcha v1.2

Na samym początku instalacji patcha wyskakuje mi błąd 1628.

9766499d459114f8d.jpg

Jest to o tyle dziwniejsze, że sama gra i patch v1.1 zainstalowały się bez problemów. Jak zaradzić temu błędowi?

InstallShield Błąd 1628: Błąd skryptu-Na Zakończenie instalacji

The following error message can occur at run time when you are trying to uninstall, repair, or update an installation. Następujący komunikat o błędzie może wystąpić w czasie, gdy próbujesz odinstalować, napraw lub instalacji aktualizacji.

Error 1628: Failed to complete script based install. Błąd 1628: Nie można ukończyć scenariusz oparty zainstalować.

This error message is caused by the Windows Installer Service and is often caused by the installation itself. Ten błąd jest powodowany przez usługę Instalator Windows i jest często spowodowane przez samego urządzenia.

Possible Cause 1 Możliwa przyczyna 1

This error message is often caused when the uninstallation log file becomes corrupt. Ten komunikat o błędzie jest często spowodowane podczas deinstalacji plik zostanie uszkodzony. This can happen if the installation is somehow corrupt. Może się tak zdarzyć, jeśli instalacja jest w jakiś sposób uszkodzony.

Fix : In the Windows Task Manager, end the process that is running IDriver.exe : Fix: W Menedżerze zadań Windows, zakończyć proces, który jest uruchomiony IDriver.exe:

Right-click the Windows Task bar, then click Task Manager . Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań.

On the Processes tab, click the Image Name column to sort it alphabetically. Na karcie Procesy kliknij Image kolumny Nazwa, aby posortować je alfabetycznie.

Review the running processes to see if idriver.exe is running. Recenzja uruchomionych procesów, w celu sprawdzenia, czy IDriver.exe jest uruchomiony.

If idriver.exe is running, click it or right-click it, then click End Process . Jeśli IDriver.exe jest uruchomiona, kliknij ją i kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Zakończ proces.

Run the installation again to see if the error still occurs. Uruchom instalację, aby sprawdzić, czy błąd nadal występuje.

Possible Cause 2 Możliwa przyczyna 2

This error can also occur if the Windows Installer Service is not properly configured on your computer or if the installation is created with a newer version of the Windows Installer Service than the one on your computer. Ten błąd może również wystąpić, jeśli usługi Instalator Windows nie jest poprawnie skonfigurowany na komputerze, lub jeśli instalacja jest tworzony z nowszej wersji programu Windows Installer Service niż na komputerze.

Fix : To fix this issue, install the latest Windows Installer Service on your computer. Instructions and download links for the Windows Installer are listed below, sorted by operating system. Fix: Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowsze usługi Instalator Windows na komputerze. Instrukcje i ściągnij linki do Instalatora Windows są wymienione poniżej, uporządkowane przez system operacyjny.

*

Windows 95/ 98/ Me: Windows 95 / 98 / Me:

http://www.microsoft.com/downloads/deta … 3BB768148F http://www.microsoft.com/downloads/deta … 3BB768148F

*

Windows NT 4.0 or 2000: Windows NT 4.0 lub 2000:

http://www.microsoft.com/downloads/deta … layLang=en http://www.microsoft.com/downloads/deta … layLang=en

*

Windows XP: Windows XP:

Windows XP contains Windows Installer version 2.0. Windows XP zawiera Instalatora Windows w wersji 2.0. You should not have to install the Windows Installer Service (MSI engine) on Windows XP. Nie należy zainstalować Instalatora Windows Service (MSI silnik) w systemie Windows XP.

Restart your computer and run the installation again to see if the error continues to occur. Uruchom ponownie komputer i ponownie uruchomić instalację, aby sprawdzić, czy błąd nadal występuje.

Possible Cause 3 Możliwa przyczyna 3

This error message may also occur if a file in the Temp directory is conflicting with the files used by the installation while it is running. Ten komunikat o błędzie może również wystąpić, jeśli jakiś plik w katalogu Temp jest sprzeczne z plików używanych przez instalację, gdy jest uruchomiony.

Fix : Delete the entire contents of the Temp directory: Fix: Usuń całą zawartość katalogu Temp:

Double-click the My Computer icon on your desktop, or right-click Start , then click Explore . Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie, lub kliknij prawym przyciskiem Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.

Navigate to the Temp directory, for example, C:\Windows\Temp . Przejdź do katalogu Temp, na przykład C: \ Windows \ Temp.

Click in the directory, then right-click and click Select All (or CTRL+A) . Kliknij w katalogu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Zaznacz wszystko (lub CTRL + A).

On the toolbar, click Delete or right-click the selection, then click Delete (or CTRL+X). Na pasku narzędzi kliknij przycisk Usuń lub kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, a następnie kliknij przycisk Usuń (lub Ctrl + X). A confirmation message appears. Potwierdzeniem wyświetlony komunikat.

Click Yes . Kliknij przycisk Tak.

Run the installation again to see if the issue is resolved. Uruchom instalację ponownie, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Znalazłem to w google po wpisaniu 1628-jest tego więcej popatrz może coś Ci podpasuje.

Ok, ale mogłeś bez tego wstrętnego translatora, biorę się za dekodowanie tego co mi tutaj napaćkałeś… Dzięki za pomoc…