Code::Blocks problem

Witam, mam taki problem z Code::Blocks. Robię nowy projekt, ustawiam Win 32 aplication. Wstawiam taki kod:

#include 


int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance,

        HINSTANCE hPrevInstance,

        LPSTR lpsCmdLine, int nMode)

{

//uchwyt okna

HWND hOkno;

//struktura komunikatów

MSG message;

//klasa okna

WNDCLASS okno;


//uchwyt instancji

okno.hInstance = hInstance;

//nazwa klasy okna

okno.lpszClassName = "klasa główna";

//standardowa procedura okna

okno.lpfnWndProc = DefWindowProc;

//brak menu

okno.lpszMenuName = NULL;

//standardowe okno

okno.style = 0;

//standardowa ikona

okno.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_WINLOGO);

//standardowy kursor

okno.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);

//czarny kolor

okno.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject (BLACK_BRUSH);

//brak przydziału dodatkowej pamieci dla klasy okna

okno.cbClsExtra = 0;

//brak przydziału dodatkowej pamieci okna

okno.cbWndExtra = 0;

//rejestracja klasy okna

if(!RegisterClass (&okno)) return 0;

//utworzenie okna

hOkno = CreateWindow ("klasa główna", "łokno :p",

    WS_OVERLAPPEDWINDOW, 100,100,200,100,

    NULL, NULL, hInstance, NULL);

//wyświetlenie okna na ekranie

ShowWindow (hOkno, SW_SHOW);


while (GetMessage (&message, NULL, 0, 0))

    {

        DispatchMessage (&message);

    }

}

Debuguje i pojawia sie okno:

http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 … 1827305295

A przecież powinno się pojawić co innego!

O co chodzi?

Witam,

w DevCPP pojawia się to, co powinno.

Można przypuszczać, że kompilujesz całkowicie coś innego.

Ewentualnie nie zapisałeś pliku przed kompilacją/

masz ten kod w pliku należącym do innego projektu/

jakaś inna bzdura wynikająca z Twojego niedbalstwa.

Stworzyłeś Win32 application czyli aplikację okienkową. Kreator projektu wkleił gotowy kod, który wyświetlił podstawowe okno. Wybierz inny typ projektu jeśli chcesz aplikację konsolową (console application).

I przeczytaj wreszcie tą książkę!

Proszę zmienić tytuł swojego tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

Ryan

a może jemu chodziło o aplikację GUI ?