Coraz wolniejszy start laptopa

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 12:16:06, on 2007-06-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Eset\Eset Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Eset\Eset Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\User\Temp\Rar$EX00.063\HiJackThis_v2.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = google.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: GetRight IE Download Helper - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: Lch - {5A3700EE-5330-4DE3-A9B6-D9B56E9791F6} - C:\WINDOWS\system32\lch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {C32B120C-4D01-4508-85AE-46B05B42DDBF} - C:\WINDOWS\system32\ddccd.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {D1159422-16E3-462F-A93D-FB718E100407} - C:\WINDOWS\system32\d4xofa.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\Eset\Eset Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O8 - Extra context menu item: &Save Flash In This Page by Flash Saver - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Flash Saver - {09EA1F80-F40A-11D1-B792-444553540001} - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Saver - {09EA1F80-F40A-11D1-B792-444553540001} - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm (file missing)

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O20 - Winlogon Notify: rqrpnki - C:\WINDOWS\

O20 - Winlogon Notify: winjyp32 - C:\WINDOWS\

O20 - Winlogon Notify: wudb - C:\WINDOWS\system32\wudb.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Indexing Service (CiSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe (file missing)

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - Eset - C:\Program Files\Eset\Eset Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe


--

End of file - 8353 bytes

Widać coś w tym ?

W trybie awaryjnym użyj VundoFix, FixVundo, VirtmundoBeGone

Daj log z ComboFix.

"User" - 2007-06-03 12:25:32 Dodatek Service Pack 2

Pobierz The Avenger. Wypakuj => uruchom => zaznacz opcję Input script manually => kliknij w taką lupkę => w okienku, które się otworzy wklej:

kliknij klawisz Done => teraz kliknij na zielone światełko => powinna pojawić się pewna informacja i kliknij OK (teraz restart).

Po wszystkim nowy log z Combo

Log po restarcie z owego programu…

Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46

Running from registry key:

\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\edblcsxr


*******************


Script file located at: \??\C:\Documents and Settings\knrujaof.txt

Script file opened successfully.


Script file read successfully


Backups directory opened successfully at C:\Avenger


*******************


Beginning to process script file:


File C:\WINDOWS\system32\wjbwehbm.exe deleted successfully.

File C:\WINDOWS\system32\dwruwbwt.exe deleted successfully.

File C:\WINDOWS\system32\edkfsweb.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\system32\lch.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\g565937.exe deleted successfully.

File C:\WINDOWS\g4156421.exe deleted successfully.

File C:\WINDOWS\g2953156.exe deleted successfully.

File C:\WINDOWS\g1636250.exe deleted successfully.

File C:\WINDOWS\g305125.exe deleted successfully.

File C:\WINDOWS\g14750843.exe deleted successfully.

File C:\WINDOWS\system32\wudb.dll deleted successfully.File C:\WINDOWS\system32\ddccd.dll not found!

Deletion of file C:\WINDOWS\system32\ddccd.dll failed!


Could not process line:

C:\WINDOWS\system32\ddccd.dll

Status: 0xc0000034


File C:\WINDOWS\system32\d4xofa.dll deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\wudb deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\rqrpnki deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\winjyp32 deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5A3700EE-5330-4DE3-A9B6-D9B56E9791F6} deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C32B120C-4D01-4508-85AE-46B05B42DDBF} deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D1159422-16E3-462F-A93D-FB718E100407} deleted successfully.


Completed script processing.


*******************


Finished! Terminate.

A teraz Combo…

"User" - 2007-06-03 22:04:38 Dodatek Service Pack 2

Już powinno być Ok

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Na koniec - dokończyć skanerami online - Skanery do wyboru

Ok dziekóweczka.