Czemu zamknął mi połączenie ssh przy restarcie apache?


(Saver) #1

XXX:~# /etc/init.d/apache2 restart

-bash: xrealloc: ../bash/parse.y:1955: cannot reallocate 256 bytes (0 bytes allocated)

Connection to XXX closed.


(Xeon Bloomfield) #2

To co Ci się wyświetliło to błąd BASH’a, więc skoro powłoka shell’a się scrashowała SSH zakończył pracę…